Brochure

Gebed als brug tussen aarde en hemel - Peter van 't Riet - 2001
Over gebed in het jodendom

Folianti-reeks nr. 13 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-05-5 - 24 pagina's. Delen van deze brochure zijn in 2001 verwerkt in hoofdstuk 7 van het boek Christendom à la Jezus : De herziening van het christelijk geloof vanuit haar joodse bronnen. Verder is deze brochure in 2006 gepubliceerd als hoofdstuk 3 in het boek Het mensbeeld van de Tora. Om deze brochure te bestellen: klik hier

De functies van het gebed
Gebed speelt in alle godsdiensten een belangrijke rol en heeft in het algemeen drie functies: a) lofprijzing van het goddelijke, b) vragen of smeken om hulp, bijstand of vergeving, en c) dankzegging na verhoring. Vaak is gebed een hulpmiddel om God of de goden "te vriend te houden". De populaire opvatting van gebed die zich in onze westerse cultuur heeft ontwikkeld onder invloed van het christendom, wordt dan ook sterk bepaald door de problematische situatie van de mens en de wereld in hun relatie tot God. In veel christelijke gebedsteksten wordt Gods genade en bemiddeling afgesmeekt teneinde de gelovige en de wereld in hun noden te hulp te komen.

De joodse gebedsopvatting
Ook in het jodendom speelt de dienst van de gebeden, de dienst van het hart, een centrale rol in het godsdienstige leven van alledag. Maar in tegenstelling tot het volkse christendom neemt vragen en smeken in het joodse gebed slechts een bescheiden plaats in. Gebed wordt in het algemeen niet gezien als een middel om God voor zich in te nemen, maar als een middel om zich te bezinnen op het leven van individu en gemeenschap. Deze opvatting van gebed als vorm van zelfbezinning of meditatie leidt tot een andere gebedspraktijk en gebedsbeschouwing dan men in niet-joodse kringen gewend is.

In deze brochure behandelt de auteur diverse aspecten van de joodse gebedspraktijk en gebedsbeschouwing vanuit de idee dat deze ook waardevol kunnen zijn voor het leven van niet-joodse gelovigen.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. De joodse gebedsopvatting
3. De inhoud van het gebed
    a. Het gebedenboek
    b. Twee belangrijke gebeden
    c. De zin van lofprijzing
4. Diverse aspecten van het gebed
    a. De taal van de gebeden
    b. Spontaan en vastgesteld gebed
    c. Concentratie en overgave
    d. Gebed, gemoedstoestand en leren bidden
    e. Individu en gemeenschap
    f. Gebedsverhoring
    g. Gebed en offerdienst
    h. Andere vormen van eredienst
    i. De heiliging van Gods Naam
    j. Gods verhevenheid en nabijheid
5. Slotopmerkingen
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet