Brochure

De doop als daad van levensvernieuwing - Peter van 't Riet - 2000
Over de oorspronkelijke betekenis van de christelijke doop

Folianti-reeks nr. 12 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-04-7 - 28 pagina's. Deze brochure is in 2001 gepubliceerd als hoofdstuk 8 in het boek Christendom à la Jezus : De herziening van het christelijk geloof vanuit haar joodse bronnen.

De brochure kan worden aangeschaft bij Folianti: klik hier.

De doop in het christendom
De doop is in het christendom omgeven met tal van opvattingen. Toch zijn enkele karaktertrekken van de christelijke doop kenmerkend voor vrijwel alle kerken en theologische stromingen. Het belangrijkste van die kenmerken is dat de doop een sacrament is, een heilige genadegave van God, aan de dopeling toebedeeld door middel van de kerk of van door de Geest aangewezen bedienaren. Maar hoe betrouwbaar is deze opvatting als we de doop herleiden tot zijn oorsprong in het vroegste christendom?

De doop benaderd vanuit het jodendom

In deze brochure behandelt de auteur de doop tegen de achtergrond van de reinigingspraktijk van het jodendom waaruit zij oorspronkelijk is voortgekomen. Hij laat zien dat de doop in de tijd van Jezus, zijn eerste discipelen en de schrijvers van het Nieuwe Testament geworteld was in de joodse reinheidspraktijk. Speciaal de proselietendoop, het rituele bad waarmee een heiden tot het jodendom overging, heeft model gestaan voor de oudste vormen van de christelijke doop. De nieuwtestamentische gegevens over de wijze waarop de doop werd uitgevoerd zowel als de opvattingen over de betekenis ervan komen zo sterk overeen met de joodse benadering van reinheid en reiniging, dat een herduiding van de christelijke doop in een door het jodendom bepaalde richting heel wel verdedigbaar is. De auteur eindigt met enkele suggesties voor de hedendaagse dooppraktijk.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Reinheid en onreinheid in Tenach
2.a Reinheid en onreinheid in de rituele sfeer
2.b Reinheid en onreinheid in de morele sfeer
3. De betekenis van reiniging in het jodendom
4. Proselitisme en proselietendoop
4.a Het proselitisme
4.b De proselietendoop
4.c De betekenis van de proselietendoop
4.d De proselietendoop en andere vormen van reiniging
5. Reiniging en doop in het Nieuwe Testament
5.a De terminologie
5.b Het dooponderricht
5.c De wijze van dopen
5.d De betekenis van de doop
5.e Gedoopt worden of zichzelf dopen?
6. De doop in het nabijbelse christendom
6.a De doop in het christendom van de tweede eeuw
6.b De kinderdoop
6.c Doop, besnijdenis en verbond
7. De doop vandaag
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet