Brochure

Inleiding tot het Misjna-traktaat Chagiga - Peter van 't Riet - 1999
Over de joodse pelgrimsfeesten in de tijd van de tempel in Jeruzalem

Folianti-reeks nr. 8 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-802435-0-7 - 24 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti.

Misjna en Talmoed
De Misjna is na de Hebreeuwse Bijbel ongetwijfeld het belangrijkste en meest invloedrijke joodse geschrift dat ooit bestaan heeft. Het is een omvangrijk verzamelwerk, waarin de ethiek, de moraal en de jurisprudentie van vier eeuwen rabbijns jodendom rond het begin van de christelijke jaartelling bijeengebracht zijn (200 vCJ tot 200 CJ). De Misjna zelf maakt weer onderdeel uit van de Talmoed, die uitgebreide verslagen bevat van de geleerde discussies die de rabbijnen uit de vier eeuwen na de Misjna hielden over de uitspraken van hun voorgangers.

Het traktaat Chagiga
De Misjna en de Talmoed bestaan uit zes afdelingen, die elk weer zijn ingedeeld in ongeveer tien traktaten. De inhoud van de Misjna bestrijkt het hele joodse leven. Een van de afdelingen van de Misjna, seder Mo'ed, bevat een traktaat met de naam Chagiga. Dat traktaat behandelt de gedragsregels en voorschriften voor het bezoek van de pelgrims aan de tempel op het paasfeest, het pinksterfeest en het loofhuttenfeest. Besproken wordt welke offers men moest brengen, aan welke voorwaarden die offers moesten voldoen en hoe men met reinheid, onreinheid en reiniging diende om te gaan. Het traktaat geeft een indringend beeld van de gang van zaken in de tempel en het soms ingewikkelde protocol dat men moest onderhouden.

De inhoud van deze brochure
In deze brochure vindt u enkele inleidende beschouwingen bij Misjna-traktaat Chagiga. Het accent ligt op een eerste kennismaking met dit traktaat, de historische achtergronden bij de behandelde voorschriften en de inbedding ervan in het geheel van de tempeldienst. Ook voor lezers die de tempel in Jeruzalem alleen vanuit het Nieuwe Testament kennen, kan de gegeven informatie verhelderend zijn.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. De Tora
3. De Misjna als onderdeel van de Talmoed
4. Het traktaat Chagiga
5. De naam Chagiga
6. De opbouw, inhoud en ontstaan van het traktaat Chagiga
7. De pelgrimsfeesten
7.a De plaats van de tempel in het volksleven
7.b De pelgrimstochten naar de tempel
7.c Drie soorten offers bij de pelgrimsfeesten
8. De inhoud van Misjna Chagiga
8.a Misjna Chagiga 1
8.b Misjna Chagiga 2
8.c Misjna Chagiga 3
9. Afsluiting
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet