Brochure

Verzoening in bijbels perspectief - Peter van 't Riet - 1997
Een bijdrage aan de leerhuisdiscussie

Folianti-reeks nr. 1 - Folianti, Zwolle, 2009 - ISBN: 978-90-76783--22-2, 20 pagina's. Deze brochure is oorspronkelijk in 1997 gepubliceerd. De 2e herziene uitgave  is verschenen in 2009, maar is inmiddels uitverkocht. In 2001 werd de tekst opgenomen als hoofdstuk 10 in het boek Christendom à la Jezus : De herziening van het christelijk geloof vanuit haar joodse bronnen.

Verzoening
Verzoening staat sinds het eind van de 20e eeuw weer hoog op de theologische agenda. Maar wat men onder verzoening verstaat, blijkt vaak zeer verschillend te zijn. Reden voor de auteur om, na een korte verkenning van de christelijke verzoeningsleer, op zoek te gaan naar de bijbelse oorsprong van het verzoeningsbegrip.

Het resultaat van deze korte studie is even helder als ingrijpend: Verzoening krijg je niet, verzoening moet je doen! Verzoening is wat de overtredende partij moet doen om de relatie met de benadeelde partij te herstellen. En dat geldt niet alleen voor mensen onderling, maar ook tussen mensen en God.

De auteur concludeert dat er in de christelijke verzoeningsleer een rolverwisseling heeft plaatsgevonden tussen God en mens. Het bijbelse verzoeningsbegrip, dat bewaard is gebleven in het jodendom, biedt nieuwe inspiratie voor ieder die in onze moderne samenleving op zoek is naar nieuwe geloofsinhouden.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Het Nederlandse woord 'verzoening'
3. Verzoening als theologisch begrip
4. De kerkelijke verzoeningsleer
5. Het mensbeeld achter de verzoeningsleer
6. Verzoening in bijbelse zin
7. Verzoening tussen mensen
8. Verzoening met God
9. De functie van de offerdienst bij de verzoening
10. Verzoening niet alleen door bloedige offers
11. Verzoening voor misdaden tegen de medemens
12. Verzoening met God in het Farizees-rabbijnse jodendom
13. Verzoening in het Nieuwe Testament
14. Verzoening in de evangeliën
15. Verzoening bij Paulus
16. Verzoening in de Johannes-traditie
17. Slotopmerking


This is the website of Peter van 't Riet