Artikelen - Wiskundeonderwijs

Een handelingspsychologische introductie van het oppervlakte begrip - S.P. van 't Riet - 1989

In een eerder artikel (Het gebruik van materialen bij de behandeling van het oppervlaktebegrip, Van 't Riet & Van der Wal, 1989) werd het belang van wiskundeonderwijs op basis van materiële handelingen besproken. Aan de hand van de omtrek van een cirkel, geïntroduceerd met behulp van een autootje voorzien van wielen met verschillende diameter, werd gedemonstreerd welke betekenis het manipuleren met levensechte materialen kan hebben voor het wiskundeonderwijs, met name ten behoeve van de zwakkere leerling. Tevens werden een zestal aspecten van wiskundeonderwijs op materiële basis besproken: het leerpsychologische aspect, motivatie, het didactische aspect, differentiatie, curriculumontwikkeling en toetsing. Aan één van die aspecten, het leerpsychologische, is in dit artikel een verkenning gewijd. Om het verhaal zo concreet mogelijk te maken, beperken we ons daarbij tot de introductie van het oppervlaktebegrip. Na een korte beschouwing over oppervlakte als maatbegrip en het psychologisch onderzoek naar de ontwikkeling van het oppervlaktebegrip worden twee methoden van introductie van het oppervlaktebegrip met elkaar vergeleken. De eerste is die welke onder leiding van Freudenthal is uitgewerkt door Wiskobas. De tweede is een methode die door het werk van Gal'perin en zijn medewerkers is geïnspireerd. Suggesties voor nader onderzoek sluiten dit artikel af.Artikel gepubliceerd in Handelingen, Tijdschrift voor handelingstheoretisch onderzoek, Jrg. 3 nr. 2.
This is the website of Peter van 't Riet