Boekbespreking

Boekbespreking van De levensloop van Paulus - J. Windmeijer - 2013
Nederlandse Bibliotheek Dienst Biblion, juli

Peter van 't Riet studeerde wiskunde en psychologie en was de oprichter en voorzitter van de Stichting Judaïca Zwolle. Hij publiceerde boeken over het joodse karakter van de Bijbel. Deze studie is een eerste in een reeks over Paulus.

Slechts zeven van de dertien nieuwtestamentische Paulusbrieven worden echt aan Paulus toegeschreven. Uitgaande van deze brieven en het boek Handelingen van Lukas schetst Van 't Riet Paulus' levensloop en zijn mens- en wereldbeeld. Na een korte inleiding behandelt hij systematisch deze zeven brieven: de geadresseerden, tijd en plaats van ontstaan, de inhoud van de brief en wat de brief ons leert over Paulus' levensloop. In het achtste hoofdstuk voegt hij deze kennis helder samen. In het negende hoofdstuk staat de vraag of Paulus een Romein was (antwoord: ja). Het tiende hoofdstuk beschrijft Paulus' leven aan de hand van Lukas' Handelingen dat soms (erg) afwijkt van het eerder geschetste beeld. Een mooie, beknopte studie waar alles mooi op een rijtje gezet wordt. Geschikt voor iedereen die de brieven van Paulus wil bestuderen of Paulus beter wil leren kennen. Bevat voet- en eindnoten en een literatuurlijst.


This is the website of Peter van 't Riet