Vraag&Antwoord

Gebedsgenezing (4) - Peter van 't Riet - 2014
Hoe moet de bede om volledig herstel voor een zieke worden gezien als God niet rechtstreeks geneest?

Vraag : Ik heb met interesse jouw reacties gelezen op de diverse vragen die er gesteld zijn in het kader van Gebedsgenezing (1), (2) en (3) in het jodendom. Mijn vraag is hoe je dan het traditionele gebed voor de zieken (mi-sjèbeerach) moet zien. In dit gebed wordt gebeden om volledig herstel van lichaam en geest. Wat wordt in dit gebed dan gevraagd van de Eeuwige als het gaat om volledig herstel van het lichaam?

Antwoord : Mi-sjèbeerachgebeden worden bij tal van gelegenheden en in diverse varianten gebeden, in sjoeldiensten aansluitend op de Tora- en profetenlezing. De mi-sjèbeerach voor de gemeente vind je in de Siddoer van Dasberg (1977,  p. 148). Deze wordt gezegd na de haftara (de profetenlezing). De tekst luidt in vertaling als volgt:

"Hij, die onze voorvaders, Awraham, Jitzchak en Ja'akov heeft gezegend, moge ook heel deze gewijde gemeente zegenen, samen met alle gewijde gemeenten. Hen, hun vrouwen, hun zonen. hun dochters en al wat van hen is. Ook hen die tezamen synagogen stichten en in stand houden om te bidden, en hen die er komen om het gebed te verrichten. Hen, die voor hun rekening nemen de verlichting, wijn voor kiddoesj en havdala, maaltijden voor doortrekkende gasten, sociale lasten en allen die zich met oprechte toewijding met de aangelegenheden van de gemeente bezighouden. De Heilige, Hij zij geprezen, zal hen ervoor belonen, allerlei ziekten verre van hen houden en hen lichamelijk volkomen gezond houden. Hij zal hun al hun zonden vergeven en op alles wat zij ondernemen zegen en voorspoed laten rusten, tezamen met heel Jisraeel, hun broeders. Zeggen wij hierop: Amen."

Ook hier zie je dat voor gezondheid gebeden wordt, hoewel elke jood weet dat die niet iedereen op elk moment ten deel valt. Het speciale mi-sjèbeerachgebed voor de zieken, dat in sjoel gebeden wordt aansluitend op de Toralezing luidt in vertaling (Siddoer van Hertz, 1976, p. 493):

"Moge Hij, die gezegend heeft onze vaders Awraham, Jitzchak en Ja'akov, zegenen de zieke [naam] zoon/dochter van [naam]. Moge Hij in zijn barmhartigheid hem/haar doen herstellen tot volledige gezondheid en hem/haar spoedig genezing van geest en lichaam zenden. Zeggen wij hierop: Amen."

Een mi-sjèbeerachgebed gaat altijd uit van een gemeenschap die zelf haar uiterste best doet te verwezenlijken wat in het gebed gevraagd wordt. Van God wordt gezegd dat men erop vertrouwt dat Hij zijn bijdrage aan dat proces levert. Mi-sjèbeerach voor een zieke gaat ervan uit dat allereerst de zieke zelf zijn/haar best doet in leven te blijven. Datzelfde geldt voor zijn/haar naaste omgeving. Door mi-sjèbeerach in sjoel te bidden wordt de hele gemeente bij dit proces van het nastreven van genezing ingeschakeld. Vanzelfsprekend wordt ook God daarin betrokken. Dat er om volledig herstel wordt gebeden, is omdat men op voorhand nu eenmaal niet voor minder gaat!

Er wordt echter niet gespeculeerd over wat de rol van God in het ziekteverloop wel zou zijn. Nooit wordt ervan uitgegaan dat Hij de natuurwetten wel even zal opheffen om de genezing te bevorderen. Merk op dat de laatste zin formuleert dat "Hij spoedig genezing mag zenden". De genezing zal - ook met Zijn hulp - moeten komen uit de mogelijkheden van de natuur, de verpleging en de gezondheidszorg. Wat van God gevraagd wordt, zullen mensen ook zelf moeten geven. Het gebed inspireert tot een uiterste inspanning om de zieke te helpen genezen. Als iedereen die inspanning pleegt, valt niemand iets te verwijten - ook God niet - wanneer de zieke het desondanks niet redt.


This is the website of Peter van 't Riet