Vraag&Antwoord

Oude commentaren op Tenach (1) - Peter van 't Riet - 2014
Zijn Nieuwe Testament en andere boeken te beschouwen als oude commentaren op Tenach?

Vraag : Het Nieuwe Testament mag je op de eerste plaats beschouwen als een commentaar (in positieve zin) op Tenach (Oude Testament). Zijn er nog oudere commentaren op Tenach? En is de mondelinge Tora van de rabbijnen ook te beschouwen als commentaren op de Tora?

Antwoord : Het woord 'commentaar' verdient een kanttekening. Het suggereert een beetje dat de schrijvers Tenach vers voor vers hebben gevolg om er commentaar bij te geven. Zo is het natuurlijk niet gegaan. Ik zou het Nieuwe Testament liever een actualisering van thema's uit Tenach willen noemen. Elke tijd heeft zijn eigen behoeften en vraagt om een opnieuw interpreteren van de oude teksten, waarbij de kunst is zo dicht mogelijk bij de "geest", de bedoeling, de intentie, van het origineel te blijven. In die zin kun je ook de apocriefe boeken van het Oude Testament actualiseringen van thema's uit Tenach noemen. Ook de mondelinge Tora van de rabbijnen is grotendeels actualisering van Tenach. Maar de relatie tussen mondelinge en schriftelijke Tora is historisch gezien gecompliceerder dan die tussen Tenach en de andere genoemde boeken. Schriftelijke en mondelingen Tora hebben namelijk een gemeenschappelijke ontstaansgeschiedenis, zoals ik in mijn brochure Schriftelijke en mondelinge Tora heb beschreven. Wellicht dat die tekst kan helpen je vraag verder te beantwoorden.


This is the website of Peter van 't Riet