Boekpublicatie

Lukas de Jood - Will J. Barnard - Peter van 't Riet - 1984
Een joodse inleiding op het Evangelie van Lukas en de Handelingen der Apostelen

Uitgeversmaatschappij J. H. Kok, Kampen, 1984 - ISBN: 90 242 2526 4 - 203 pagina's. Deze eerste uitgave van dit boek verscheen met een oplage van 1000 exemplaren. In 1997 verscheen een 2e herziene uitgave bij Folianti te Zwolle met een oplage van 150 exemplaren. Beide uitgaven zijn uitverkocht en alleen nog antiquarisch verkrijgbaar. In 2009 verscheen een 3e herziene uitgave die verkrijgbaar is bij verzendboekhandel Folianti.

Samenvatting - In dit boek wordt op originele wijze een brede exegese geboden van de bijbelboeke n Lukas en Handelingen der Apostelen. Bij de verklaringen wordt steeds nadrukkelijk gezocht naar de achtergronden van de gegevens. Een belangrijke rol daarbij spelen aspecten van taal en stijl, gehanteerde "vak- termen", het ontstaan van de evangeliën en de literaire methode van de evangelisten, doel en doelgroep, geografie en historische en politieke situatie, de diverse groeperingen in het jodendom van toen, zoals de Farizeeën, de Sadduceeën en de Zeloten.

Centraal bij de exegese staat het uitgangspunt dat de evangeliën midrasj zijn. Dat wil zeggen dat de verhalen beschouwd moeten worden als het onderricht van de evangelist, gegeven op een zelfde wijze als waarop de rabbijnen in het toenmalige jodendom hun leerlingen onderwezen. Hierbij wordt voortdurend teruggegrepen op Tenach (het Oude Testament) met als doel te komen tot een beter inzicht in de eigen tijd, de eigen situatie en de eigen levenshouding.

Een belangrijke conclusie van de schrijvers is dat Lukas geen Griek was, zoals meestal wordt aangenomen, maar een jood die schreef voor een joods publiek. Hoewel de geboden exegese niet wordt toegepast op de situatie van christenen in deze tijd, bevat dit boek veel aanzetten tot het opnieuw doordenken van diverse actuele problemen op gebieden als theologie en maatschappij, kerk en jodendom, geloof en leven.

Inhoudsopgave
Voorwoord;
1. De Lukas-traditie;
2. De taal van Lukas;
3. Het gebruik van vaktermen door Lukas;
4. Het midrasj-karakter van de evangeliën;
5. Auteur, adres en doel;
6. Jezus' verblijf in Galilea-Judea;
7. Jezus' reis naar en verblijf in Jeruzalem;
8. De geografie van de Handelingen der Apostelen;
9. Groeperingen in het Jodendom;
10. Israël en de volken;
Noten;
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet