Boekpublicatie

De slip van een joodse man vastgrijpen - Will J. Barnard - Peter van 't Riet - 1989
Christelijke eredienst in het spoor van de joodse Jezus

Uitgeversmaatschappij J. H. Kok, Kampen, 1989 - ISBN: 90 242 4851 5 - 136 pagina's. De hoofdstukken 2, 3 en 4 zijn in een latere bewerking gepubliceerd in enkele brochures en in het boek Christendom à la Jezus.

Samenvatting - In hun vorige publicaties hebben Barnard en Van 't Riet uitvoerig laten zien, wat het wil zeggen de evangeliën te lezen als joodse geschriften uit de eerste eeuw. In het spoor van de joodse Jezus ontstaat een heel andere uitleg van de Bijbel dan eeuwenlang in de kerken gebruikelijk was. Dit heeft diepgaande gevolgen voor de christelijke theologie. Maar ook de christelijke eredienst kan niet onberoerd blijven onder deze nieuwe oriëntatie van Christenen op het Jodendom.

In dit boek doen de auteurs een eerste poging de gevolgen van deze nieuwe oriëntatie voor de christelijke eredienst te doordenken. Zij beginnen met een samenvatting van de belangrijkste consequenties, die de herontdekking van de joodse Jezus heeft voor de christelijke theologie.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan het verschil in liturgische grondhouding tussen het jodendom en het conventionele christendom. Centraal daarbij staat het verschil in visie op de mens en op de relatie tussen God en mens. Het is vooral dit verschil in mensvisie, dat de kern vormt van de tegenstelling tussen het jodendom en het onder Grieks-Romeinse invloeden gevormde christendom. Getoond wordt hoe de verschillende liturgische grondhoudingen doorwerken in de erediensten van beide godsdiensten. Daarna zetten de auteurs uiteen in welke opzichten de nieuwere oriëntatie van christenen op het jodendom de christelijke eredienst zou kunnen veranderen.

De laatste twee hoofdstukken van het boek bestaan uit de uitgewerkte liturgieën van een eredienst op zondagochtend en een leerdienst op zondagmiddag. Elk onderdeel van deze liturgieën wordt korter of langer toegelicht en van commentaar voorzien. Centraal in beide diensten staat het messiasbegrip.

Deze hoofdstukken bevatten veel praktische ideeën en overwegingen voor liturgiecommissies en voorbereidingsgroepen, die de eredienst willen vieren in het spoor van de joodse Jezus. Ook leerhuisgroepen zullen in dit boek veel discussiestof vinden.


This is the website of Peter van 't Riet