Boekrecensie

Het christelijk geloof is aan herziening toe - Anoniem - 2002
Uitdaging (mei)

Geen christendom zonder jodendom. Beide godsdiensten hebben een groot gemeenschappelijk bezit. Groter dan christenen soms geneigd zijn toe te geven. Jezus immers was een Jood.

Wat betekent dat in de praktijk voor het christendom? Of liever: wat zou het behoren te betekenen? Dr. Peter van 't Riet, ICT-manager op de christelijke hogeschool Windesheim in Zwolle, liet er zijn licht over schijnen. Het leverde een 288 pagina's tellend boek op, Christendom à la Jezus, dat is uitgegeven door Ten Have in Baarn (€ 18,95).

Van 't Riet constateert dat er wordt gesproken over de joods-christelijke traditie. "Alsof het om twee takken van dezelfde boom gaat. Het christendom is echter uit het jodendom voortgekomen; het omgekeerde is niet het geval. En dat bepaalt niet alleen de overeenkomst, maar ook het verschil. Het jodendom heeft namelijk voor haar zelfverstaan het christendom niet nodig; het christendom kan
zichzelf echter niet verstaan zonder het jodendom."

Daarom, meent Van 't Riet, is er voor elke christen de noodzaak zich te verdiepen in het joodse geloof en zich af te vragen welke betekenis gehecht moet worden aan de joodse oorsprong van het christelijk geloof.

Van 't Riet: "Bij de herziening van het christelijk geloof, in de loop van de twintigste eeuw, is duidelijk geworden dat Jezus een Tora-getrouwe Jood was. Nooit kan het dus Zijn bedoeling zijn geweest een nieuwe godsdienst te stichten waarin hij los van Zijn joodse achtergronden verheerlijkt zou worden als een Goddelijke persoon. Ook is in menig onderzoek inmiddels vastgesteld dat het Nieuwe Testament uit joodse documenten bestaat, die geen steun geven aan de latere kerkelijke leer van erfzonde, verlossing en alverzoenend lijden en sterven."

Van 't Riet schreef zijn boek vanuit de gedachte dat het christendom zich te ver verwijderd heeft van haar joodse oorsprong zoals Jezus die leerde en praktiseerde. Van 't Riet: "Het christelijk geloof van de afgelopen eeuwen is aan herziening toe." In tien hoofdstukken (over zaken als de Schriften, de feesten, de rustdag, de lithurgische grondhouding) geeft hij vervolgens vanuit joodse bronnen een aanzet tot zo'n herziening. Met als doel, zegt Van 't Riet, "een christendom à la Jezus."


This is the website of Peter van 't Riet