Boekrecensie

Boekbespreking Als een duif naar het land Assur - St. Spanjer - 1989
Hervormd-Gereformeerd Voorburgs Kerkblad (14 april)

De schrijvers geven met de inhoud van dit boek een voorbeeld van hun eerder uitgesproken gedachte, dat christenen het O.T. kunnen lezen als de Tenach van de joden, zelfstandig dus van het N.T. Immers de Tenach geeft richtlijnen voor het leven en geloven in alle tijden. Er zijn orthodoxe rabbijnen die het hiermee niet eens zijn. Als theoloog kan ik deze gedachtengang (nog) niet delen.

Maar dat neemt niet weg dat we hier een bijzonder rijk boek hebben dat de bestudering in kringen en leerhuizen meer dan verdient. Hoofdstuk 10 is dan ook daartoe toegevoegd. De tekst wordt verhelderd met tabellen, kaarten en afbeeldingen.

Een, overigens begrijpelijke, eenzijdigheid valt de auteurs niet te ontzeggen. Het boek Jona leert ons inderdaad iets over de mens (pag. 161) maar evenzeer over de God die met de mens zich verbonden weet: Wie is een God als Hij die spijt heeft over het kwaad dat Hij verwoord heeft? (pag. 147, al vertaal ik liever 'berouw' dan spijt'). De noten staan allemaal achterin en een literatuurlijst besluit dit boek.


This is the website of Peter van 't Riet