Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 38 - Peter van 't Riet - 2022
1 juli

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief de aankondiging van een nieuwe brochure en een nieuwe Engelse vertaling, die dit voorjaar verschenen zijn. Verder twee voorpublicaties uit het nieuwe boek over Paulus, waar ik nog aan werk: Paulus' leertijd in Jeruzalem. En voor wie geïnteresseerd is in joodse mystiek een aantal interessante boeken te koop. Hopelijk zit er weer iets van uw gading bij.

Nummer 45 van de Folianti-reeks

In de evangeliën van Matteüs en Lukas zijn Jezus' gelijkenissen over de talenten resp. de ponden te vinden (Matteüs 25:14-30 resp. Lukas 19:11-27). Beide gaan over een heer die op reis gaat naar een ver land en het beheer over zijn vermogen in de vorm van talenten of ponden opdraagt aan zijn dienaren. Wie is er met die heer bedoeld? Wat gaan de dienaren met al dat vermogen doen? Hoe reageert de heer daar weer op als hij terugkomt? En wat zijn talenten en ponden eigenlijk in die tijd? Of zijn het beelden die een speciale betekenis hebben in het kader van deze gelijkenissen?

Door deze verhalen te lezen tegen de achtergrond van het Jodendom uit de 1e eeuw kunnen veel van deze vragen helder worden beantwoord. Daar gaat deze brochure over. Nadat ik eerst een aantal misverstanden over deze verhalen heb besproken, volgt mijn uitleg ervan. Voor meer info: klik hier. Wilt u de brochure bestellen klik dan hier.

Engelse vertaling van 'De levensloop van Paulus' Vorige maand verscheen de Engelse vertaling van mijn boek De levensloop van Paulus met als titel The Course of Paul's Life. De Engelse ondertitel luidt: Reconstructed from his Authentic Letters. In dit boek beschrijf ik de levensloop van Paulus die valt af te leiden uit zijn zeven echte brieven: Romeinen, 1 en 2 Korinthiërs, Galaten, Filippenzen, 1 Thessalonicenzen en Filemon. Daarbij heb ik geen gebruik gemaakt van gegevens uit de Handelingen der Apostelen. Er komt dan een helder beeld naar voren van hoe Paulus' leven is verlopen. In het laatste hoofdstuk laat ik zien, waarin Paulus' levensloop uit zijn eigen brieven verschilt van die in de Handelingen. Het levert niet alleen een nieuwe kijk op Paulus op, maar ook op de verhouding tussen zijn brieven en het boek Handelingen.

Ik heb het boek nu vertaald in het Engels, waarbij ik voortreffelijk geassisteerd werd door Pauline Gibson. Pauline is Ierse van geboorte en studeerde Engelse taal en letterkunde in Dublin. De Engelse versie is te verkrijgen op Amazon.com als paperback zowel als e-book. Voor meer info over de inhoud van het boek: klik hier. Wilt u de Engelse vertaling aanschaffen: klik hier.

Tip: U kunt Engelstalige familieleden, vrienden en bekenden het boek als cadeau laten toesturen door bij het bestellen hun adresgegevens in te vullen als verzendadres.

Mijn vierde boek over Paulus In de serie Paulus' jeugd en jonge jaren verschenen de eerste twee delen Paulus' vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu (2018) en Paulus, kind van de Grieks-Romeinse wereld (2019). Daarin liet ik zien hoe de theologie van Paulus' brieven al vanuit zijn jeugd is beïnvloed door het hellenistische (Grieks sprekende) Jodendom en door de cultuur van de Grieks-Romeinse wereld.

Momenteel ben ik bezig met een derde boek waarin ik probeer te ontdekken, hoe Paulus' ideeënwereld is beïnvloed door het Hebreeuws-Aramese Jodendom uit het land Israël van die tijd. De titel wordt waarschijnlijk Paulus' leertijd in Jeruzalem. Het boek vordert langzaam, maar nadert zijn voltooiing. Voorafgaand aan de lezing van Paulus' brieven heb ik de geschiedenis en groeperingen van het Aramese Jodendom in Paulus' tijd beschreven. Een van die groeperingen was de groep van de Farizeeën. Daarvan nemen veel Bijbelkundigen aan, dat Paulus er enige tijd toe heeft behoord, of er zelfs erin is opgegroeid.

Uit een hoofdstuk over de Farizeeën is een voorpublicatie verschenen in het Judaica Bulletin van de Stichting Judaica Zwolle (het derde artikel verschijnt in het najaar). De eerste twee, reeds verschenen artikelen zijn ook op mijn website te vinden in de rubriek Artikelen Jodendom: Wie waren de Farizeeën (1) en Wie waren de Farizeeën (2).

Boeken over Joodse mystiek In de afgelopen jaren is er veel belangstelling voor joodse mystiek ontstaan. In de catalogus van Folianti bevinden zich nog aardig wat titels over dat onderwerp, zowel Nederlandse als Duitse en Engelse titels. Als u in joodse mystiek geïnteresseerd bent, kunt u via deze link bekijken welke titels dat zijn. Zolang de voorraad strekt.

Lezingen In de vorige nieuwsbrief vertelde ik dat mijn beide heupen aan een prothese toe waren. Inmiddels is mijn rechterheup in april geopereerd. De revalidatie verloopt naar wens. Voor de linkerheup is het preoperatieve traject inmiddels ingezet en ik hoop binnenkort een datum voor de operatie te kunnen afspreken. Wat betekent dit nu voor mijn lezingen?

Al mijn lezingen in maart, april en mei heb ik moeten annuleren op één na. Ik schatte in dat de revalidatie zodanig gevorderd zou zijn, dat ik op 29 mei zittend een spreekbeurt zou kunnen houden in de Ekklesia Leiden. Dat is ook gelukt. Van het onderwerp heb ik daarna bovenstaande brochure gemaakt.

Voor het najaar is de situatie onzeker. Er staan nu twee lezingen voor november in de agenda. Ik schat in dat het dan net weer gaat. Voor het voorjaar van 2023 is de agenda alweer behoorlijk gevuld.

Tot slot wens ik u allen een mooie zomer toe.

Met vriendelijke groet,

Peter van 't Riet

P.S. Is uw e-mailadres per ongeluk op onze maillist gekomen, of wilt u in de toekomst om welke reden dan ook geen nieuwsbrieven meer ontvangen, laat ons dat gerust weten. We halen dan uw adres van de lijst af.


This is the website of Peter van 't Riet