Vraag & Antwoord

Navolging van Jezus (1) - Peter van 't Riet - 2010
Wat moeten we als niet-joden verstaan onder het navolgen van Jezus' levenswijze?

Vraag : In de brochure 'Verzoening in Bijbels perspectief' (Folianti-reeks nr. 1) schrijft u op pagina 17 naar aanleiding van Romeinen 3:21-25: "Door het navolgen van Jezus' levenswijze, die hij trouw volhield tot in de dood (bloed staat hier voor het leven en de dood van de martelaar), krijgt een mens vergeving en doet hij verzoening voor de misdragingen, die hij voorafgaand aan zijn bekering en toetreding tot de gemeente deed. Deze verzoening, met het leven van Jezus als levensmodel, is voor niet-joden even effectief als de verzoening die de hogepriester op Grote Verzoendag doet voor de joden door bloed te sprenkelen op de verzoendeksel van de ark in het binnenste van de tempel." Mijn vraag is nu: wat verstaat u onder "navolgen van Jezus' levenswijze" door een niet-jood?

Antwoord : Over "navolging" van Jezus heb ik geschreven in het boek "Christendom à la Jezus". Maar er is geen recept voor te geven. Voor mij is het belangrijkste dat we het jodendom van Jezus als vertrekpunt nemen. Dat is nog het meest verwant geweest met de verlichte farizees-rabbijnse beweging van "de School van Hillel", waaruit het huidige jodendom is voortgekomen. Vandaar dat niet alleen Tora/Tenach (waarop Jezus zich baseerde), maar ook Talmoed en Midrasj (waarmee Jezus´ denken grote verwantschap vertoonde) als inspiratiebron kunnen dienen. Wat de Tora betreft mogen ook niet-joden zich aan de voorschriften houden, maar zij hoeven dat niet per se te doen. Je kunt dus je eigen vorm van "navolging" ontwerpen. In feite hebben Matteüs en Lukas dat ook al gedaan, zoals ik in "Lukas versus Matteus" heb laten zien. Wel zullen we ons daarbij moeten houden aan de grenzen van de evangeliën en de rabbijns-joodse traditie. Veel zelf uitzoeken dus.


This is the website of Peter van 't Riet