Boekpublicatie

De levensloop van Paulus - Peter van 't Riet - 2012
Wat zijn brieven ons vertellen en wat Lukas daarmee gedaan heeft

In december 2012 verscheen een eerste studie over Paulus van de hand van Peter van 't Riet. Daarin doet hij verslag van zijn onderzoek naar de levensloop van Paulus. Inmiddels is de tweede verbeterde druk verschenen. Het boek is te koop bij internetboekhandel Folianti.

Voor zijn tweede studie over het geestelijke milieu waarin Paulus zijn jeugd en jonge jaren doorbracht: klik hier.

De levensloop van PaulusRecensies van dit boek - zie op deze website of klik hier.

DE PAULUS VAN PAULUS
EN DE PAULUS VAN LUKAS

Over Paulus zijn we uit twee bronnen geïnformeerd: uit zijn brieven en uit de Handelingen der Apostelen, het tweede boek van de evangelist Lukas. De meeste Paulusstudies behandelen de gegevens uit beide bronnen door elkaar. Wat in de brieven ontbreekt, wordt aangevuld uit de Handelingen, en omgekeerd. Maar doet men deze bronnen dan wel recht?

In deze studie over de levensloop van Paulus laat Peter van ’t Riet zien welke beelden van Paulus naar voren komen als zijn brieven en de Handelingen onafhankelijk van elkaar worden gelezen. Dan blijken er naast overeenkomsten ook grote verschillen te zijn, zo groot zelfs dat de auteur spreekt van een midrasjtransformatie die Lukas op Paulus heeft toegepast.

Het boek begint met een bespreking van de zeven echte brieven van Paulus, die een voor een de revue passeren. Daarbij worden enkele kritische noten geplaatst bij de hedendaagse exegese van Paulus’ brieven. Vervolgens zet de auteur op een rij wat Paulus’ brieven ons vertellen over zijn levensloop. Daarna wordt Paulus’ levensloop in de Handelingen besproken en langs die uit Paulus’ eigen brieven gelegd. Dan blijkt dat Lukas niet de eerste kerkhistoricus is geweest, maar een “narratief theoloog” die met zijn joodse “betoog in verhaalvorm” een messiaanse strategie heeft uitgestippeld om het toenmalige jodendom te verlossen uit de hand van de Romeinse overheersing. Tussendoor komt de vraag aan de orde of de historische Paulus behalve jood ook Romein is geweest.

“De levensloop van Paulus” is een boek dat menig lezer aan het denken zal zetten.

INHOUD

Voorwoord
1 De zeven brieven van Paulus
2 De brief aan de Romeinen
3 De brieven aan de Korintiërs
4 De brief aan de Galaten
5 De brief aan de Filippenzen
6 De brief aan de Tessalonicenzen
7 De brief aan Filemon
8 De levensloop van Paulus uit zijn brieven
9 Was Paulus een Romein?
10 De levensloop van Paulus volgens Lukas
Nawoord
Noten
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet