Vraag&Antwoord

Oorsprong van het kwaad (2) - Peter van 't Riet - 2014
Als het kwaad al tot de schepping behoorde, wat is dan de betekenis van de zondeval?

Vraag : Met interesse heb ik uw brochure over “Joodse Scheppingsverhalen“ gelezen. Op blz. 19 heeft u het over de schepping van het kwaad en dat het jodendom geen zondeval kent, omdat de potentie om het kwade te doen vanaf het eerste begin deel uitmaakte van de schepping. Nieuw voor mij! Toch staat het verhaal van “de zondeval” in Genesis. Christenen geloven dat de ellende daar begonnen is en dat een “tweede Adam“ nodig was om de verzoening tot stand te brengen. Welke betekenis hecht het jodendom aan dit gebeuren?

Antwoord : De joodse opvatting is dat Adam en Eva niet het kwaad in de wereld gebracht hebben, maar het alleen manifest hebben gemaakt. Het kwaad zat potentieel al in de schepping: de mens is geschapen als een wezen met vrije keuze. Hij beschikt over de mogelijkheid om het goede te doen en over de mogelijkheid om het kwade doen. Het kwade doen is zonde, d.w.z. een misstap begaan. Zonde is in het Hebreeuwse denken een kenmerk van iemands gedrag, niet van zijn persoon of van zijn wezen (zoals in het christendom het geval is). Voor zijn keuze is elk mens zelf verantwoordelijk. De Tora onderwijst niet alleen wat goed en kwaad is, maar ook hoe je je misstappen weer kunt herstellen. In mijn brochure Verzoening in bijbels perspectief heb ik daar het een en ander van laten zien. Ook in het boek Het mensbeeld van de Tora zijn veel van deze zaken verder uitgewerkt. Voor verzoening heeft het jodendom geen "tweede Adam" nodig, omdat iedereen zelf zijn "tweede Adam" is. De christelijke theologie van de "tweede Adam" is sterk gebaseerd op de brieven van Paulus, die er hellenistisch-joodse opvattingen op nahield. In de evangeliën en de Handelingen vind je die opvattingen niet. De joodse messias is niet zo zeer een verzoener als wel een bevrijder uit religieuze onvrijheid. De messiaanse idee is God in vrijheid te kunnen dienen.
 

 


This is the website of Peter van 't Riet