Boekrecensie

Geen christendom zonder jodendom - Auteur onbekend - 2003
Website van het Protestants Dienstencentrum Zuid-Holland, PKN (http://www.zuidholland.pkn.nl) [juli]

Het christendom en het jodendom zijn twee godsdiensten die veel met elkaar te maken hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor het gemeenschappelijk bezit van de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament), dat beide godsdiensten met geen andere godsdienst delen.

Sommigen spreken zelfs over de joods-christelijke traditie, alsof het om twee takken van dezelfde boom gaat. Het christendom is echter uit het jodendom voortgekomen; het omgekeerde is niet het geval. En dat bepaalt niet alleen de overeenkomst, maar ook het verschil.

Het christendom kan zichzelf niet verstaan zonder het jodendom.
Voor elke christen is er de noodzaak zich te verdiepen in het joodse geloof, en zich af te vragen welke betekenis gehecht moet worden aan de joodse oorsprong van het christelijk geloof. Bij de herziening van het christelijk geloof, in de loop van de 20ste eeuw is duidelijk geworden dat Jezus een Tora-getrouwe Jood was. Wat deze herziening betekent, zet Peter van 't Riet uiteen in tien hoofdstukken over diverse liturgische thema's zoals: de Schriften, de feesten, de rustdag, de liturgische grondhouding, de eredienst, het gebed, de doop, de maaltijd en het begrip verzoening. Deze vaak zo vertrouwde begrippen komen in een nieuw licht te staan.

Ik heb dit boek met vreugde gelezen en het heeft mij verrijkt en geïnspireerd. Ik sluit mij graag aan bij het slotwoord van de schrijver: "dat het christendom tot meer navolging van Jezus zal komen en samen met het jodendom zal bijdragen aan de komst van de messiaanse tijd".


This is the website of Peter van 't Riet