Boekpublicatie

Paulus' leertijd in Jeruzalem - Peter van 't Riet - 2023
Paulus' jeugd en jonge jaren, Deel 3

In april 2023 verscheen het derde deel van de serie Paulus' jeugd en jonge jaren met de titel Paulus' leertijd in Jeruzalem. In dit deel onderzoekt Peter van 't Riet welke invloed Paulus heeft ondergaan van het Aramese Jodendom uit zijn tijd tijdens zijn leertijd als jongeman in Jeruzalem. Het boek is te koop op internet.

Voor meer informatie over deel 1 klik hier, over deel 2 klik hier.

Hoe joods was Paulus?

Hoe joods was Paulus? De discussie of Paulus wel of niet binnen het Jodendom is gebleven, is de laatste decennia actueler dan ooit bij de uitleg van zijn brieven. Was hij voorafgaand aan zijn bekering tot Jezus de farizeeër voor wie velen hem houden? En is hij dat als christelijk prediker gebleven, zoals sommigen beweren?

Paulus is misschien wel de meest gecompliceerde bijbelschrijver. Zijn brieven zijn opgesteld in een ingewikkelde spreektaal. Zijn betoog springt vaak van het ene onderwerp op het andere. De tegenstellingen zijn meestal zwart-wit: vlees tegenover geest, werken tegenover geloof, de Wet van Mozes tegenover de Wet van Christus, slavernij tegenover vrijheid, enz. Veel achtergronden bij zijn gedachten schrijft hij niet op, omdat hij die bekend veronderstelt bij zijn lezers. Hoe is Paulus tot zijn theologie gekomen? Waar heeft hij binnen of buiten het Jodendom zijn inspiratie vandaan gehaald?

Bij welke Aramees-joodse groepen is Paulus in de leer geweest?

In deel 1 en 2 van Paulus’ jeugd en jonge jaren wordt uitvoerig ingegaan op de invloed van het hellenistische Jodendom en de Grieks-Romeinse cultuur op Paulus’ brieven en theologie. In dit deel 3 (dat zelfstandig te lezen is) onderzoekt de auteur welke invloed Paulus heeft ondergaan van het Aramees sprekende Jodendom. U maakt kennis met het Aramese Jodendom uit de eerste eeuw CJ, waartoe ook Jezus en de evangelisten behoorden. U komt aan de weet hoe het Aramese Jodendom is ontstaan en wat het Aramees-joodse geloof inhield. U krijgt een overzicht van de vele Aramees-joodse groepen die in Jezus' en Paulus' tijd het land Israël bevolkten. Daarna kunt u zich verder verdiepen in de leer en het optreden van de apocalyptische, de esseense (Qoemran) en de farizese schriftgeleerden, waarmee Paulus heeft kunnen kennismaken tijdens zijn leertijd als jongeman in Jeruzalem. Vervolgens leidt de auteur van het boek u door de brieven van Paulus heen en kunt u ontdekken welke sporen het Aramese Jodendom in Paulus' theologie heeft achtergelaten.

Deze speurtocht door Paulus' brieven, die u met de auteur meebeleeft, brengt hem tot een bijzondere conclusie over Paulus’ betrokkenheid bij de joodse groepen in het land Israël van de 1e eeuw CJ. En er ontstaat een duidelijk antwoord op de vraag of Paulus wel of niet binnen het Jodendom van zijn tijd is gebleven.

Inhoudsopgave

1. Paulus' eerste levensfase
2. Het ontstaan van het Aramese Jodendom
3. Het Aramees-joodse geloof
4. Joodse groepen in het land Israël
5. Apocalyptici
6. Essenen
7. Farizeeën
8. Farizese leraren van vóór 70 CJ
9. Aramees-joodse invloeden in de brief aan de Romeinen
10. Aramees-joodse invloeden in de brieven aan de Korinthiërs
11. Aramees-joodse invloeden in de kleine brieven van Paulus
12. Paulus' leertijd in Jeruzalem - Samenvatting en conclusies

 


This is the website of Peter van 't Riet