Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 39 - Peter van 't Riet - 2022
22 oktober

Beste lezer,

Het nieuwe seizoen is al weer enige tijd begonnen en na mijn laatste heupoperatie pak ik de draad weer op. Hopelijk bevat deze nieuwsbrief iets waar u belangstelling voor heeft.

Leerhuiscursus in de Zwolse synagoge

In januari en februari 2023 geef ik op drie woensdagavonden een leerhuiscursus over het midrasjkarakter van de evangeliën in de synagoge van Zwolle. Midrasj is een joodse manier van verhalen vertellen, die we vandaag zouden kunnen omschrijven als 'narratieve theologie'. Het gaat in die verhalen om een theologische boodschap in het licht van de Tora en de joodse traditie. De evangeliën lezen als midrasj maakt de bedoeling van veel op het eerste gezicht moeilijke passages een stuk duidelijker. Ook de manier waarop de evangeliën zich tot elkaar verhouden kan er inzichtelijk mee worden gemaakt.

De cursus wordt georganiseerd door de Stichting Judaica Zwolle en is toegankelijk voor iedere belangstellende. Elke avond bespreek ik met de deelnemers een of meer evangelieverhalen. Voorafgaand aan de tweede en derde avond wordt de deelnemers gevraagd een hoofdstuk uit mijn boek Zonder Tora leest niemand wel te bestuderen en daar vragen bij te formuleren. Die kunnen tijdens de betreffende bijeenkomst worden ingebracht. Het karakter van een leerhuis is immers dat er niet alleen geluisterd, maar ook gestudeerd wordt. Meer informatie over het boek kunt u hier vinden. Wilt u zich inschrijven voor de cursus? Dat kan op de website van Judaica. Wilt u het boek aanschaffen, dan kunt u hier klikken.

Heruitgave Het mensbeeld van de Tora

De laatste herdruk van het boek Het mensbeeld van de Tora is onlangs uitverkocht. Omdat er nog steeds vraag naar is, ligt het voor de hand er een volgende druk van te verzorgen. Maar om niet weer langdurig een voorraad van het boek in huis te hoeven hebben heeft de uitgever besloten het digitaal te publiceren bij Amazon. Dan is het op elk moment weer voor iedereen beschikbaar, niet alleen als paperback maar nu ook als e-book. Sinds de verschijning van de vorige druk heb ik van diverse lezers correcties doorgemaild gekregen. Die heb ik in deze herdruk verwerkt. Alle correctoren wil ik daarvoor hartelijk danken. Meer informatie over het boek is hier te vinden. Wilt u het boek aanschaffen, dan kunt u hier klikken.

Bij Amazon verscheen eerder al de Engelse vertaling van het boek onder de titel The Image of Man in the Torah. Meer informatie over de Engelse versie vindt u hier. Voor aanschaf van de Engelse versie klikt u hier. Via Amazon kunt u beide boeken ook als cadeau laten verzenden.

Paulus-trilogie nadert voltooiing

In de serie Paulus' jeugd en jonge jaren zijn in 2018 en 2019 de eerste twee delen verschenen. Deel 1, Paulus' vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu, gaat over de invloed van het hellenistische, Grieks sprekende Jodendom op Paulus' brieven. Dat is een tamelijk onbekende vorm van Jodendom uit die tijd. Voor mij was het dan ook een ontdekking dat veel duistere passages in Paulus' brieven vanuit deze achtergrond begrijpelijk worden. Dat is bijvoorbeeld het geval met zijn negatieve en positieve uitspraken over de Wet. De invloed van het hellenistische Jodendom op Paulus' denken is zo fundamenteel, dat die mijns inziens alleen verklaarbaar is als Paulus in dat milieu is geboren en getogen.

Het hellenistische Jodendom maakte ook weer deel uit van de Grieks-Romeinse wereld. In deel 2, Paulus als kind van de Grieks-Romeinse wereld, heb ik de invloed op zijn brieven onderzocht van de Romeinse bestuurscultuur, het Stoïcisme, het Platonisme en van de in die tijd alom tegenwoordige mysteriereligies. Ook deze vier cultuurverschijnselen hebben Paulus' denken fundamenteel beïnvloed. Zijn brieven worden een stuk transparanter als we de Grieks-Romeinse cultuur in de exegese betrekken.

In de vorige nieuwsbrief kondigde ik deel 3 van deze trilogie aan: Paulus' leertijd in Jeruzalem. Het boek behandelt de tijd die Paulus als jongeman heeft doorgebracht in Jeruzalem te midden van het Aramese Jodendom. Het boek is inmiddels af en ik ben alleen nog bezig met de eindredactie en de opmaak ervan. Veel aandacht besteedt het boek aan het Aramese Jodendom in het land Israël, waartoe ook Jezus behoorde. Uit het hoofdstuk over de farizeeën vindt u hieronder een uittreksel als derde voorproefje. Ik hoop dat het nieuwe Paulus-boek nog dit jaar zal verschijnen.

Het derde artikel over de farizeeën

Uittreksels uit het hoofdstuk over de Farizeeën zijn als voorpublicatie verschenen in het Judaica Bulletin van de Stichting Judaica Zwolle. Van deze serie van drie artikelen is het laatste opgenomen in het bulletin van oktober jl. Dit artikel is ook op mijn website te lezen: Wie waren de Farizeeën? (3). Ook de eerdere twee afleveringen zijn daar nog te vinden: Wie waren de Farizeeën (1) en Wie waren de Farizeeën (2). De farizeeën zijn bijzonder belangrijk voor de discussie over Paulus, omdat veel exegeten ervan uitgaan dat hij is geboren en getogen in een farizees milieu. Een van de speerpunten van mijn Paulusonderzoek is wat we daarvan terugvinden in zijn zeven authentieke brieven. U kunt over enige tijd mijn bevindingen daarover lezen in het nieuwe boek.

Lezingen

In de vorige nieuwsbrieven informeerde ik u over mijn heupoperaties. Inmiddels zijn beide heupen van een prothese voorzien en verloopt de tweede revalidatie voorspoedig. Voor mijn lezingen betekent het dat ik ze deze weken weer aan het opstarten ben. Helaas ging de eerste lezing in Wierden verleden week niet door vanwege onvoorziene omstandigheden. Maar voor onderstaande lezingen hoop ik binnenkort weer van de partij te zijn. Het programma voor het voorjaar van 2023 is al helemaal gevuld, zoals u kunt zien in de lezingenagenda. De komende maanden staan de volgende lezingen en leerbijeenkomsten op het programma.

3-11-2022 - Leerhuis Hoe joods was Paulus?
Onderwerp: Aan de hand van vragen van de deelnemers, bespreken we enkele hoofdstukken uit het boek Paulus' vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde. Plaats: Het Anker, Jan Frankensingel 28, Oosterwolde (Fr.). Tijd: 19.30 uur. Belangstellenden voor dit leerhuis, dat in september 2022 van start is gegaan en al enkele bijeenkomsten achter de rug heeft, kunnen contact opnemen met Symen Timmermans (06-48137953).

16-11-2022 - Lezing Het Mensbeeld van de Tora
Inhoud: Over het godsbeeld van de Tora zijn dikke boeken vol geschreven, maar is God niet 'vanzelfsprekend' in de Tora? En vormt de mens niet het werkelijke probleem? Vandaar de vraag naar het mensbeeld van de Tora. Die vraag wordt beantwoord door de Tora te lezen in het licht van de rabbijnse traditie. En dan komen verrassend moderne gezichtspunten naar voren. Aan de orde komen gedeelten uit het boek Het mensbeeld van de Tora. Organisatie: PKN Hardenberg-Heemse. Plaats: De Schakel (zaalgedeelte van de Höftekerk), Lage Doelen 3-A, 7772 BL Hardenberg. Tijd: 20.00 uur.

18-1-2023 - Vrij Leerhuis Cursus Het midrasjkarakter van de evangeliën
Onderwerp: Het midrasjkarakter van de evangeliën. De cursus telt 3 bijeenkomsten op de woensdagen 18 januari en 1 en 15 februari. Lesmateriaal is het boek Zonder Tora leest niemand wel. Voor de 2e en 3e bijeenkomst wordt de deelnemers gevraagd enig huiswerk te doen. Tijdens elke avond wordt een karakteristiek evangelieverhaal behandeld. Organisatie: Stichting Judaica Zwolle. Plaats: Synagoge, Samuel Hirschstraat 8, Zwolle (10 minuten lopen vanaf station Zwolle). Tijd: 19.30 uur. Inschrijving loopt via de website www.judaica-zwolle.nl.

1-2-2023 - Vrij Leerhuis Cursus (2e bijeenkomst)
Voor informatie: Zie 18-1-2023.

15-2-2023 - Vrij Leerhuis Cursus (3e bijeenkomst)
Voor informatie: zie 18-1-2023.

Tot slot wens ik u allen een mooi najaar en, gezien de gasprijzen, een milde winter toe.

Met vriendelijke groet,

Peter van 't Riet

P.S. Is uw e-mailadres per ongeluk op onze maillist gekomen, of wilt u in de toekomst om welke reden dan ook geen nieuwsbrieven meer ontvangen, laat ons dat gerust weten. We halen dan uw adres van de lijst af.


This is the website of Peter van 't Riet