Christendom

Hieronder vind je vragen en antwoorden over het christendom en wel speciaal de verhouding ervan tot het jodendom.

Christendom en Jodendom (8) - Peter van 't Riet - 2023
Zou men zich als aanhanger van de joodse leraar Jezus van Nazaret niet moeten aansluiten bij het Jodendom? - Vraag : Wat betekent het joodse onderwijs van Jezus van Nazaret voor mij als christen? Zou ik me niet als gelovige uit de volkeren moeten aansluiten bij een van de vele groeperingen binnen het jodendom? Meer/More info...
Christendom en Jodendom (7) - Peter van 't Riet - 2023
Wat vind je van de verklaring van sommige rabbijnen dat het Christendom een geschenk van God aan de volken is? - Vraag : Onlangs gaven verschillende rabbijnen een verklaring uit, waarin zij het Christendom erkennen een geschenk van God aan de volken. Bij het scheiden van het Jodendom en het Christendom, wilde God in hun ogen een scheiding tussen partners... Meer/More info...
De betekenis van Jezus (1) - Peter van 't Riet - 2020
Wat is de betekenis van Jezus nog als hij geen God de Zoon meer is? - Vraag : Welke betekenis kan Jezus nog hebben als je hem niet meer ziet als de “waarlijk God en waarlijk mens” uit het klassieke Christendom? Meer/More info...
Het bestaan van de ziel (1) - Peter van 't Riet - 2020
Bestaat de ziel al voor de geboorte? - Vraag : Is het zo dat men in het Jodendom gelooft dat de ziel van de mens al bestaat, voordat hij in het lichaam komt en na de dood blijft bestaan wachtend op de opstanding der doden? En zou je deze gedachte ook op Jezus kunnen toepassen, zodat... Meer/More info...
Messiasbelijdende joden (2) - Peter van 't Riet - 2019
Wat vind je van het boek 'Abraham had twee zonen' van Julia Blum? - Vraag: Toen ik de beschrijving van je nieuwe boek “Paulus als kind van de Grieks-Romeinse wereld” las, moest ik denken aan het boek van professor Julia Blum waarvan de Nederlandse versie de titel heeft Abraham had twee zonen. Blum... Meer/More info...
Christendom (1) - Peter van 't Riet - 2018
Als je Jezus niet als zoon van God ziet, maar als profeet, past dat dan nog wel binnen het christendom? - Vraag : Ik begrijp dat je Jezus eerder als een leraar of profeet ziet dan als de zoon van God. Past die opvatting over de plaats/persoon van Jezus nog wel binnen het christendom? Meer/More info...
Verzoeningsleer (2) - Peter van 't Riet - 2017
Hoe komt de gedachte van een kruisoffer voor verzoening in de nieuwtestamentische brieven terecht? - Vraag : Hoe komt de gedachte van een kruisoffer voor verzoening in de nieuwtestamentische brieven terecht (zie bijv. 1 Petrus 2:24)? Stoelen die op de Grieks-Romeinse filosofie? Meer/More info...
Verzoeningsleer (1) - Peter van 't Riet - 2016
Hoe kan het dat de christelijke verzoeningsleer over de kruisdood van Jezus zo diep heeft wortel geschoten in de kerken? - Vraag : Ik las je artikel De Bijbel maakt ook een andere verzoeningsleer mogelijk op je website. Ik vond het een mooi en treffend artikel waarin het vooral om de relatie gaat en niet om losstaande slechte daden. Als ik naar de apostolische... Meer/More info...
Christendom en jodendom (6) - Peter van 't Riet - 2016
Kun je jodendom en christendom als complementair zien zoals de golf- en deeltjestheorie in de quantummechanica? - Vraag : Kun je jodendom en christendom als complementair zien zoals de golf- en deeltjestheorie in de quantummechanica? Meer/More info...
De rol van de vrouw in de gemeente (1) - Peter van 't Riet - 2015
Mogen vrouwen spreken in de bijeenkomsten van een christelijke gemeente? - Vraag : In 1 Timoteüs 2:12 staat: “Maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft. Zij moet zich rustig houden.” Betekent dit dat een vrouw niet mag spreken in de gemeente? In het eerste... Meer/More info...
Christendom en jodendom (5) - Peter van 't Riet - 2015
Waarom grijpt u naar versluierde joodse wijsheid? - Vraag : Ik las uw boek De filosofie van het scheppingsverhaal, maar de joodse uitleg schept meer verwarring dan opheldering met haar tegenstrijdige verhalen. Na de komst van de Messias Jeshua/Jezus is er een bedekking gekomen voor de joden over... Meer/More info...
Christendom en jodendom (4) - Peter van 't Riet - 2015
Wanneer heeft het christendom de mondelinge Tora van het jodendom verworpen en waarom? - Vraag : Weet u op welk moment in de kerkgeschiedenis het christendom de mondelinge Tora heeft verworpen en om welke redenen? Meer/More info...
Christendom en jodendom (3) - Peter van 't Riet - 2015
Staan christendom en jodendom niet lijnrecht tegenover elkaar met betrekking tot de messias en de verzoening? - Vraag : Een kernvraag die ik heb is hoe jodendom en christendom zich tot elkaar verhouden. Ik denk dat er – zeker in het verleden – in de kerk te weinig oog is geweest voor de Joodse wortels van het christendom. Maar is het niet zo... Meer/More info...
Vergeving (1) - Peter van 't Riet - 2015
Is Jezus gestorven voor onze zonden of kunnen we dat anders zien? - Vraag: Is Jezus gestorven voor onze zonden en zijn als we dat geloven daarmee onze zonden vergeven? Of betekent deze uitdrukking iets anders? Meer/More info...
Was Jezus de Zoon van God? (1) - Peter van 't Riet - 2015
Was Jezus de Zoon van God? En slaat deze uitdrukking op zijn goddelijkheid of heeft die oorspronkelijk een andere betekenis gehad? - Vraag : Is Jezus de Zoon van God? En slaat deze uitdrukking op zijn goddelijkheid of heeft die oorspronkelijk een andere betekenis gehad? Meer/More info...
Oorsprong van het kwaad (2) - Peter van 't Riet - 2014
Als het kwaad al tot de schepping behoorde, wat is dan de betekenis van de zondeval? - Vraag : Met interesse heb ik uw brochure over “Joodse Scheppingsverhalen“ gelezen. Op blz. 19 heeft u het over de schepping van het kwaad en dat het jodendom geen zondeval kent, omdat de potentie om het kwade te doen vanaf het eerste... Meer/More info...
Navolging van Jezus (2) - Peter van 't Riet - 2013
Bieden ook anderen dan Jezus een levensmodel voor verzoening? - Vraag : In Vraag&Antwoord "Navolging van Jezus (1)" schrijft u dat het levensmodel van Jezus voor niet-joden een weg is om verzoening met God te bereiken. Mijn vraag luidt: Kan een niet-jood ook effectief verzoening vinden door... Meer/More info...
Christendom en jodendom (2) - Peter van 't Riet - 2013
Is de structuur van het christendom gelijk aan die van het jodendom? - Vraag : Ik las in het Reformatisch Dagblad op internet een artikel (klik hier) en moest toen gelijk denken aan jouw publicaties, waarin je volgens mij stelt dat er fundamentele verschillen zijn tussen het jodendom en christendom.... Meer/More info...
De persoon van Jezus (1) - Peter van 't Riet - 2012
Als u de evangeliën leest als joodse geschriften, wie is dan de persoon van Jezus voor u? - Vraag: U stelt voor de evangeliën op joodse wijze te lezen. Dat lijkt mij interessant. Alleen vraag ik mij dan af, wie voor u de persoon Jezus is. Is hij voor u de Here Jezus, ofwel onderschrijft u Zijn Goddelijkheid of ziet u Hem meer als... Meer/More info...
Week Jezus uit naar India? (1) - Peter van 't Riet - 2010
Was Jezus schijndood en week hij uit naar India? - Vraag: In zijn boek "Jesus lived in India" beweert Holger Kersten dat Jezus na de kruisiging slechts schijndood was en, nadat hij bijgekomen was, naar India is gevlucht. Daar zou hij verkondigd hebben, gestorven en begraven zijn. Zijn... Meer/More info...
Navolging van Jezus (1) - Peter van 't Riet - 2010
Wat moeten we als niet-joden verstaan onder het navolgen van Jezus' levenswijze? - Vraag : In de brochure 'Verzoening in Bijbels perspectief' (Folianti-reeks nr. 1) schrijft u op pagina 17 naar aanleiding van Romeinen 3:21-25: "Door het navolgen van Jezus' levenswijze, die hij trouw volhield tot in de dood (bloed... Meer/More info...
Christendom en jodendom (1) - Peter van 't Riet
Hoe diep gaat de hedendaagse belangstelling van christenen voor het jodendom? - Vraag: Vanmiddag uw artikel in Trouw (22 sept. 2007) gelezen. Complimenten. Ik kan me er zeer in vinden. Terecht spreekt u over een prille "herstart" van de joods-christelijke traditie. Wat mij betreft ligt de nadruk op 'pril'. Ik ben... Meer/More info...
Apocriefe evangeliën (1) - Peter van 't Riet
Hoe ziet u het Evangelie van Judas? - Vraag: In uw ogen zijn de evangeliën een bepaalde vorm van midrasjliteratuur. Hoe ziet u in dit verband het Evangelie van Judas waarover recentelijk (2008) zo veel te doen is geweest?. Meer/More info...
Messiasbelijdende joden (1) - Peter van 't Riet
Mag men de gemeenten in de Openbaring van Johannes 'Messiasbelijdende joodse gemeenten' noemen? - Vraag: In het tijdschrift van de Messiasbelijdende gemeente van Amsterdam (rabbijn Erwteman) stond in een artikelenserie over de 7 gemeenten in Openbaring: "aan de Messiasbelijdende joodse gemeente in Sardes". Ik heb hem gemaild en... Meer/More info...
Kerk & Israël-diensten (1) - Peter van 't Riet
Kan men in Kerk-en-Israël-diensten eucharistie of avondmaal vieren? - Vraag: In veel kerken is het gebruikelijk eenmaal per jaar de eredienst te plaatsen in het teken van de verbondenheid met het volk Israël of in het teken van de joodse exegese van de Bijbel. Kan men in zo'n eredienst wel avondmaal of... Meer/More info...
This is the website of Peter van 't Riet