Nieuwe Testament

Hieronder vind je vragen en antwoorden over diverse aspecten van het Nieuwe Testament.

Opstanding uit de doden (2) - Peter van 't Riet - 2024
Kan de opstanding van Jezus ook verklaard worden als spirituele verschijningsvorm? - Vraag : In paragraaf 5.2 van je boek ‘Onze Vader, onze Koning’ laat je zien dat het Jodendom allerlei vormen van opstanding uit de doden kent. Zou ook in het verhaal van de Emmaüsgangers (Lukas 24:13-35) en in het... Meer/More info...
Paulus en de Schrift (1) - Peter van 't Riet - 2024
Heeft Paulus de hele Tenach als ge├»nspireerde heilige Schrift gezien? - Vraag : Wat kan Paulus bedoelen als hij het in 2 Timotheüs 3:16 heeft over ‘de schrift’ (grafè). Zou Paulus hier doelen op een aantal boeken van Tenach? En welke boeken zullen in zijn tijd als gezaghebbend aanvaard zijn? En... Meer/More info...
Homoseksualiteit (1) - Peter van 't Riet - 2024
Veroordeelt Paulus in Romeinen 1:18-32 homoseksualiteit als een doodzonde? - Vraag : De tekst van Paulus in Romeinen 1:18-32 lijkt mij niet alleen aan te zetten tot homohaat, maar ook een doodswens in hun richting uit te spreken à la de fundamentalistische Islam. Is die tekst niet een reden om de Bijbel de rug toe... Meer/More info...
Het getal 153 in Johannes 21:11 (1) - Peter van 't Riet - 2024
Kan het getal 153 in Johannes 21:11 verwijzen naar Johannes 11:52? - Van Hans Meijer, predikant te ’s-Gravenzande, kreeg ik de volgende vraag: Met interesse las ik je exegese van Johannes 21:1-14 op de website Joods-christelijke dialoog. Graag wil ik je een mogelijke uitleg voorleggen van het getal 153. Ik... Meer/More info...
Was Jezus een jood? (1) - Peter van 't Riet - 2023
Als Jezus een buitenechtelijk kind was, was hij dan wel een jood? - Vraag : Tegenwoordig moet men een Joodse moeder hebben om als Jood te mogen gelden. Ik meen ergens gelezen te hebben dat dit voor de farizese hervorming van de derde eeuw anders was en men toen een Joodse vader moest hebben. Onlangs kwam ik in... Meer/More info...
Het onderwijs van Jezus (1) - Peter van 't Riet - 2023
Is het onderwijs van Jezus te begrijpen uit rabbijnse bronnen? - Vraag : In hoeverre is het onderwijs van Jezus voor ons te begrijpen vanuit het rabbijnse jodendom van die dagen? Meer/More info...
Was Jezus uniek? (1) - Peter van 't Riet - 2023
Wat betekent Jezus nog als hij geen unieke persoon was? - Vraag : Als Jezus niet die unieke persoon is geweest waarvoor veel christenen hem houden, hoe moet je dan zijn uitspraken interpreteren? Wat betekenen die uitspraken dan nog voor ons als gelovigen? Meer/More info...
De oorspronkelijke Jezusbeweging (1) - Peter van 't Riet - 2023
Was de Jezusbeweging oorspronkelijk een van de vele joodse bewegingen? - Vraag : Veel uitspraken van Jezus gaan over het aanstaande koninkrijk van God, waarin radicaal afgerekend moest worden met alles wat daarmee niet in overeenstemming was. Maar al in het nieuwe testament ontwikkelende zich onder christenen het... Meer/More info...
Navolging van Jezus (3) - Peter van 't Riet - 2023
Zouden we niet weer als Jezus moeten gaan leven? - Vraag : Als Jezus een joodse leraar was, zouden we dan niet weer moeten gaan leven zoals hij en zijn eerste leerlingen deden? Meer/More info...
Wie was de geliefde discipel? (1) - Peter van 't Riet - 2022
Waarom kan de geliefde discipel niet een vrouw zijn geweest? - Mij werd een idee over de 'geliefde discipel' uit het Vierde Evangelie voorgelegd met een uitgebreide toelichting waarom het ook om een vrouw zou kunnen gaan. Vraag en antwoord heb ik vanwege de lengte en de leesbaarheid in twee delen gesplitst,... Meer/More info...
Lezing 'Is het vierde evangelie anti-joods?' - Peter van 't Riet - 2021
Vragen en antwoorden over deze lezing - U kunt de lezing zien en beluisteren op de homepage. Meer/More info...
Hemelvaart (2) - Peter van 't Riet - 2020
Kun je de hemelvaart van Elia lezen in combinatie met het einde van Mozes' leven? - Vraag : Kun je de hemelvaart van Elia in 2 Koningen 2:1-11 lezen in combinatie met het einde van Mozes’ leven? In de rubriek ‘Vragen en antwoorden - Nieuwe Testament’ op je website is alleen een toelichting te lezen bij Lucas... Meer/More info...
De betekenis van Jezus (1) - Peter van 't Riet - 2020
Wat is de betekenis van Jezus nog als hij geen God de Zoon meer is? - Vraag : Welke betekenis kan Jezus nog hebben als je hem niet meer ziet als de “waarlijk God en waarlijk mens” uit het klassieke Christendom? Meer/More info...
Het bestaan van de ziel (1) - Peter van 't Riet - 2020
Bestaat de ziel al voor de geboorte? - Vraag : Is het zo dat men in het Jodendom gelooft dat de ziel van de mens al bestaat, voordat hij in het lichaam komt en na de dood blijft bestaan wachtend op de opstanding der doden? En zou je deze gedachte ook op Jezus kunnen toepassen, zodat... Meer/More info...
Gelijkenissen (8) - Peter van 't Riet - 2020
Hoe beoordeel je de uitleg van de gelijkenis van de talenten die te lezen was in dagblad Trouw van 2 juli 2011? - Vraag : In 2011 schreef de theoloog Matthias Smalbrugge in Trouw een artikel tegen de traditionele uitleg van de gelijkenis van de talenten. Die komt er volgens hem op neer dat “iedereen talenten heeft en dat je die moet gebruiken. Doe je... Meer/More info...
Gelijkenissen (7) - Peter van 't Riet - 2020
Kun je aan gelijkenissen als die van de talenten (bij Matteüs) economische standpunten ontlenen? - Vraag : Adam Smith, de vader van de vrije markteconomie, heeft in Wealth of Nations de gelijkenis van de talenten gebruikt om zijn theorie te ondersteunen: wie heeft zal gegeven worden, vermeerderen van kapitaal is goed en wie niet meedoet moet... Meer/More info...
Gelijkenissen (6) - Peter van 't Riet - 2020
Hoe zie je de overeenkomsten tussen de gelijkenissen van de talenten (Matteüs) en de ponden (Lukas)? - Vraag : In je artikel De gelijkenissen van de talenten en de ponden geef je aan dat beide gelijkenissen bij Matteüs en Lukas een heel andere strekking hebben. Maar er zijn ook veel overeenkomsten: drie knechten, de extreme winsten, de heer... Meer/More info...
Wonderen (1) - Peter van 't Riet - 2020
Wat is de betekenis van de wonderen die Jezus als wetsgetrouwe jood heeft verricht? - Vraag 1 : Een vraag die mij al heel lang bezighoudt, is de betekenis en plaats van de wonderen die Jezus als wetsgetrouwe jood heeft verricht. Zou het logisch zijn dat dit allemaal verfraaiingen zijn om Jezus zijn goddelijke autoriteit te geven... Meer/More info...
Laatste avondmaal (1) - Peter van 't Riet - 2019
Waar komt de onjuiste vertaling "dit is het Verbond van mijn bloed" vandaan? - Vraag : Ik kom nogal eens tegen dat de vertaling: “dit is het Verbond van mijn bloed” vertaald moet worden als: “dit is mijn bloed van het Verbond'. De eerste vertaling zou berusten op 'vele eeuwen theologie en dogma's'. Wat zijn... Meer/More info...
Sara en Hagar bij Paulus (1) - Peter van 't Riet - 2019
Een vraag over Galaten 4:21-31 - Vraag : Een vraag over Galaten 4:21-31. In Galaten 4:24-25 wordt Hagar geïnterpreteerd als het 'tegenwoordige Jeruzalem', ofwel als 'de berg Sinaï die slaven baart'. Sarah is het hemelse Jeruzalem dat vrij is (Galaten 4:26). Ik kwam... Meer/More info...
Naastenliefde (1) - Peter van 't Riet - 2019
Is alleen iemand je naaste als je hem/haar in de ogen kunt zien? - Vraag : Ik heb altijd gedacht dat het artikel op Wikipedia over naastenliefde de clou ervan goed weergeeft. Waar komt dan uw idee vandaan dat de naaste iemand is die je in de ogen moet kunnen kijken? Meer/More info...
Geboorte van Jezus (4) - Peter van 't Riet - 2018
Werd Jezus wel geboren in Bethlehem in Judea? - Vraag : Het schijnt zo te zijn dat er twee Bethlehem’s zijn geweest: een in Judea (de bekende) en een in Galilea op 7 kilometer afstand van Nazareth. Volgens het EO-programma ‘Jezus van Nazareth: een persoonlijke zoektocht van Kefah... Meer/More info...
Paulus en Handelingen (2) - Peter van 't Riet - 2018
Wat bedoel je als je zegt dat de visioenen van Paulus ongetwijfeld echt waren? - Vraag : Bij het nog eens lezen van je antwoord op de vraag over Paulus’ visioenen bij Paulus en Handelingen (1) schrijf je dat zijn visioenen ‘ongetwijfeld echt zijn’. Bedoel je dan echt voor Paulus? Of ook echt in de zin van... Meer/More info...
Vervulling van de Schrift (1) - Peter van 't Riet - 2018
Wat is bedoeld met 'vervullen van de Schrift' in Johannes 17:12? - Vraag : Wat wordt bedoeld met het laatste gedeelte van Johannes 17:12, waar Jezus tijdens zijn laatste maaltijd tot God bidt en zegt “Toen ik bij hen was, hield ik hen [bijeen] in jouw naam, die jij mij gegeven hebt, en ik heb over hen... Meer/More info...
Was Jezus de Zoon van God? (3) - Peter van 't Riet - 2018
Is de gedachte aan de goddelijkheid van Jezus wel zo vreemd voor het Jodendom van de 1e eeuw? - Vraag : Op uw website kom ik de opvatting tegen, dat de goddelijkheid van Jezus – om het simpel te zeggen – een heidense (Griekse) gedachte is. Maar was het jodendom in de tijd van Jezus al niet door Griekse gedachten beïnvloed?... Meer/More info...
Was Jezus de Zoon van God? (2) - Peter van 't Riet - 2018
Vormen de verzen - Vraag : In Matteüs 28:18-19 lezen we (HSV): “18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon... Meer/More info...
Paulus en Handelingen (1) - Peter van 't Riet - 2018
Hoe verhouden de visioenen van Paulus in de brieven en in de Handelingen zich tot elkaar? - Vraag : In de brieven van Paulus en in de Handelingen komen enkele visioenen van Paulus voor. In commentaren/preken worden deze voorstellingen meestal zonder meer als vast en zeker aangenomen. Is dat terecht? Meer/More info...
De wil van God (1) - Peter van 't Riet - 2018
Hoe kun je de wil van God duiden in Jezus' uitspraak: - Vraag : Hoe kun je de wil van de Vader duiden als Jezus bidt: “'Laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.” Is dat een later toevoeging aan het evangelieverhaal? Worden deze woorden Jezus vanuit... Meer/More info...
Verzoeningsleer (2) - Peter van 't Riet - 2017
Hoe komt de gedachte van een kruisoffer voor verzoening in de nieuwtestamentische brieven terecht? - Vraag : Hoe komt de gedachte van een kruisoffer voor verzoening in de nieuwtestamentische brieven terecht (zie bijv. 1 Petrus 2:24)? Stoelen die op de Grieks-Romeinse filosofie? Meer/More info...
Messiasopvattingen (1) - Peter van 't Riet - 2017
Kan met de Messias zoon van Jozef en de Messias zoon van David dezelfde messias zijn bedoeld? - Vraag : In de Talmoed is er sprake van het concept Masjiach ben Joseef (de Messias de zoon van Jozef) en Masjiach ben Davied (de Messias de zoon van David). Is het vanuit het Jodendom bezien mogelijk dat dit dezelfde persoon zou zijn? Meer/More info...
Besnijdenis (4) - Peter van 't Riet - 2017
Gaat het in de brieven van Paulus wel om de lichamelijke besnijdenis? - Vraag : In uw bijdrage over de besnijdenis van Jezus op de site www.jdschr-dialoog.nl stelt u dat Paulus zich zeer kritisch heeft uitgelaten over de besnijdenis (1 Korinthiërs 7:17v; Galaten 5:2v; 6:13v; Filippenzen 3:2v; Romeinen 2:25v;... Meer/More info...
Vergeving (4) - Peter van 't Riet - 2017
Wat betekent Jezus' uitspraak over 70 maal 7 maal vergeven? Is dat niet onmogelijk? - Vraag : In de Tora staat dat je een mens alleen kunt vergeven als zij/hij daar zelf om vraagt, je ontneemt hem anders de kans een juist mensbeeld te ontwikkelen. In het christendom wordt vaak gesuggereerd dat jij moet vergeven zonder dat er om... Meer/More info...
Wederkomst van Jezus (1) - Peter van 't Riet - 2016
Is er sprake van een wederkomst van Jezus in de evangelieverhalen? - Vraag : Is er in jouw ogen sprake van een wederkomst van Jezus in de evangelieverhalen of is dit een tekstuitleg die in het christendom heeft postgevat, omdat er een verklaring moest komen voor het uitblijven van de messiaanse tijd terwijl Jezus... Meer/More info...
Brief aan de Hebreeën (1) - Peter van 't Riet - 2016
Moeten christenen op grond van de Brief aan de Hebreeën de offerdienst van Israël anders zien dan men in het jodendom doet? - Vraag : In de Brief aan de Hebreeën is sprake van een andere kijk op de offerdienst van Israël dan in de Tora. Is er door de komst van Jezus een verandering gekomen met betrekking tot de offerdienst? Meer/More info...
Gelijkenissen (5) - Peter van 't Riet - 2016
Wat is de betekenis van Jezus' gelijkenis van het groene en dorre hout in Lukas 23:31? - Vraag : Wat is de betekenis van Jezus' korte gelijkenis in Lukas 23:31 "Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal met het dorre geschieden?" Meer/More info...
Vergeving (3) - Peter van 't Riet - 2016
Vraag : Bij Vergeving (2) heb je betoogd dat ieder die leeft als een “zoon des mensen”, zonden vergeving door God kan aankondigen aan wie zich tot de Tora bekeert. Toch is er nog iets in Markus 2:10 dat mij niet helemaal duidelijk... Meer/More info...
De rol van de vrouw in de gemeente (1) - Peter van 't Riet - 2015
Mogen vrouwen spreken in de bijeenkomsten van een christelijke gemeente? - Vraag : In 1 Timoteüs 2:12 staat: “Maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft. Zij moet zich rustig houden.” Betekent dit dat een vrouw niet mag spreken in de gemeente? In het eerste... Meer/More info...
Vergeving (2) - Peter van 't Riet - 2015
Hoe kunnen we op een joodse wijze Jezus' woorden in Markus 2:10 interpreteren over de zoon des mensen die gezag heeft om zonden te vergeven? - Vraag : In Marcus 2:1-12 staat het verhaal van de verlamde die door het dak toegang tot Jezus krijgt. Jezus ziet het geloof van de man en zijn vier vrienden, en zegt tegen de verlamde: "Kind, je zonden worden je vergeven." De... Meer/More info...
Beeldspraak (1) - Peter van 't Riet - 2015
Welke beeldspraak zit er in het beeld van de weduwe in Lukas 18:1-8? - Vraag : Bij “Zoon des mensen (1)” geef je aan dat de “weduwe” in Lukas 18:1-8 beeldspraak is voor het verstrooide Israël, Israël in de verdrukking of Israël in de macht van een vreemde mogendheid. Waarop is... Meer/More info...
Begeerte en zonde (1) - Peter van 't Riet - 2015
Jezus verklaart het begeren van een andere vrouw tot echtbreuk in het hart, maar klopt dat wel met het begrip zonde in de Tora? - Vraag : Zonde is in het joodse geloof een daadwerkelijke overtreding, iets wat je doet en dus iets wat observeerbaar is. Nu zegt Jezus bijvoorbeeld dat wanneer iemand een vrouw aanziet en begeert, zonder dat er iets daadwerkelijks gebeurt, hij... Meer/More info...
Zoon des mensen (1) - Peter van 't Riet - 2015
Wat betekent Lukas 18:8b over de 'zoon des mensen'? - Vraag : Wat is de betekenis van Lukas 18:8b over de 'Zoon des mensen'? En wat betekent het Griekse woord 'pistis' (in Nederlandse vertalingen 'geloof') in dit verband? Meer/More info...
Worden als een kind? (1) - Peter van 't Riet - 2015
In Matteüs 18:1-6 stelt Jezus zijn discipelen een kind als voorbeeld. Wat is daar de joodse achtergrond van? - Vraag : Hoe kan het verhaal in Matteüs 18:1-6 worden uitgelegd vanuit het jodendom van de 1e eeuw CJ? Wat bedoelt Jezus nu precies als hij spreekt over het "worden als een kind" (als dat tenminste een accurate vertaling is)? Meer/More info...
Vergeving (1) - Peter van 't Riet - 2015
Is Jezus gestorven voor onze zonden of kunnen we dat anders zien? - Vraag: Is Jezus gestorven voor onze zonden en zijn als we dat geloven daarmee onze zonden vergeven? Of betekent deze uitdrukking iets anders? Meer/More info...
Was Jezus de Zoon van God? (1) - Peter van 't Riet - 2015
Was Jezus de Zoon van God? En slaat deze uitdrukking op zijn goddelijkheid of heeft die oorspronkelijk een andere betekenis gehad? - Vraag : Is Jezus de Zoon van God? En slaat deze uitdrukking op zijn goddelijkheid of heeft die oorspronkelijk een andere betekenis gehad? Meer/More info...
Opstanding uit de doden (1) - Peter van 't Riet - 2015
Wat zit er achter het verschil in opvatting over de opstanding uit de doden tussen Sadduceeën en Farizeeën in de tijd van Jezus? - Vraag : Er was in de tijd van Jezus een verschil van opvatting tussen de Sadduceeën en Farizeeën over de opstanding uit de doden. De eersten geloofden daar niet in, de laatsten wel. De Sadduceeën leefden als elite in welstand en... Meer/More info...
Jezus' beelden (1) - Peter van 't Riet - 2015
Soms wordt Jezus voorgesteld als een leeuw. Waar komt dat vandaan? - Vraag : In sommige kringen wordt voor Jezus naast het beeld van het lam ook het beeld van de leeuw gebruikt. Waar komt dat vandaan? Meer/More info...
Avondmaal/Eucharistie (2) - Peter van 't Riet - 2015
Is het eten van Jezus' lichaam en het drinken van zijn bloed bij het avondmaal niet in strijd met de joodse spijswetten? - Vraag : Wat is de betekenis van het eten van Jezus' lichaam (het brood) en het drinken van zijn bloed (de wijn) in de verhalen over Jezus' laatste avondmaal? Is dit niet in strijd met de joodse spijswetten? Meer/More info...
Paulus en het Hellenisme (1) - Peter van 't Riet - 2015
Was Paulus een Farizeeër of een hellenistische jood? - Vraag : Wat zijn jouw argumenten om Paulus meer in een joods-hellenistisch milieu te plaatsen dan in een farizees milieu? Meer/More info...
Eeuwig leven (1) - Peter van 't Riet - 2015
Waarom vertaal je het Griekse woord aioonion met eeuwig? - Vraag : Je vertaalt in Johannes 3:16 de woorden "echè zoo'èn aioonion" met "blijvend in de wereld zal leven" in plaats van "eeuwig leven zal hebben". Is dit omdat je in het woord "aioonion"... Meer/More info...
Wedergeboorte (1) - Peter van 't Riet - 2015
Wat betekent in het Nikodemusverhaal (Johannes 3) wedergeboren worden uit water en geest? - Vraag : In 'De eniggeboren zoon (1)' geef je aan dat de uitdrukking "geloven in de naam van de eniggeboren zoon" (Johannes 3:18) overeenkomt met een "Tora-getrouwe Israëliet zijn". Je legt uit dat Jezus in Johannes 3... Meer/More info...
Jezus' intocht in Jeruzalem (1) - Peter van 't Riet - 2015
Wat betekenen de palmtakken waarmee gezwaaid wordt bij Jezus' intocht in Jeruzalem? - Vraag : Wat is de betekenis van het beeld van de palmtakken bij de intocht van Jezus in Jeruzalem? Hebben die met het loofhuttenfeest te maken? Palmtakken kan ik moeilijk met de tijd rond Pesach in verband brengen. De traditioneel christelijke... Meer/More info...
Jezus' dood en opstanding (2) - Peter van 't Riet - 2015
Vraag : Zijn kruisdood en opstanding van Jezus geen beelden voor een jodendom dat voorbij is en een nieuw jodendom dat christendom is gaan heten? En is de ondergang van Jeruzalem en het jodendom in 70 CJ daar niet het bewijs van? Meer/More info...
Jezus' dood en opstanding (1) - Peter van 't Riet - 2015
Zijn Jezus' dood en opstanding niet meer beelden dan feiten? En beelden waarvan? - Vraag : Als het in evangelieverhalen meer om beelden dan om feiten gaat, zijn dan Jezus' kruisdood en opstanding ook geen beelden? En beelden waarvan? Meer/More info...
Historiciteit van evangelieverhalen (1) - Peter van 't Riet - 2015
Vraag : Als we de kerstverhalen van Matteüs en Lukas niet lezen als historische verhalen maar als beschouwing n.a.v. teksten en beelden uit het Oude Testament, wat is er dan verder nog historisch aan evangelieverhalen? Meer/More info...
Stefanus (4) - Peter van 't Riet - 2015
Was de steniging van Stefanus een letterlijke steniging? - Vraag : Denk je dat de steniging van Stefanus in Handelingen 7 een letterlijke steniging was? Zo nee, hoe zie je dat dan? En zo ja, wie voerde die steniging dan uit? Meer/More info...
Stefanus (3) - Peter van 't Riet - 2015
Wat is in de rede van Stefanus in Handelingen 7 de relevantie van de verzen 9 tot 15 over de Jozefverhalen? - Vraag : Wat is de relevantie van bijv. Handelingen 7:9-15 voor het antwoord op de vraag die aan Stefanus werd gesteld? Meer/More info...
Stefanus (2) - Peter van 't Riet - 2015
Hoe denk jij over de lange rede van Stefanus in Handelingen 7? - Vraag : Hoe denk jij over het antwoord dat Stefanus volgens Lukas gaf op een korte en bondige vraag (Handelingen 7:1), waarbij het mij niet reëel lijkt dat hij werkelijk zo'n lang antwoord heeft gegeven. Meer/More info...
Stefanus (1) - Peter van 't Riet - 2015
Wat is de betekenis van het verhaal in Handelingen 7 over Stefanus? - Vraag : Wat is de achtergrond van het verhaal in Handelingen 7 over Stefanus? Meer/More info...
De eniggeboren zoon (1) - Peter van 't Riet - 2014
Wat is de betekenis van - Vraag : In je boek "Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus" ben je niet ingegaan op het bekende gedeelte Johannes 3:16-18 "Also lief heeft God de wereld gehad ...". Hoe zou je die tekst uitleggen binnen je interpretatie... Meer/More info...
Midrasjkarakter van de evangeliën (1) - Peter van 't Riet - 2014
Wat betekent het midrasjkarakter van de evangeliën voor de wijze waarop we Matteüs 23 lezen? - Vraag : In uw publicaties laat u zien dat de evangelieschrijvers niet aan een historisch verslag werkten maar een midrasj-concept in gedachten hadden. Wat betekent dit voor de discussies tussen Yeshoea/Jezus en de leidslieden in zijn dagen,... Meer/More info...
Gelijkenissen (4) - Peter van 't Riet - 2014
Is er een tegenstelling tussen Jezus' antwoord aan Petrus en zijn gelijkenis over de arbeiders in de wijngaard in Matteüs 19 en 20? - Vraag : In Matteüs 19:27-29 krijgt Petrus op zijn vraag naar de beloning nogal wat voorgeschoteld: "Zitten op twaalf tronen  en de twaalf stammen richten!" Voor de andere discipelen blijft er dus wellicht iets over maar... Meer/More info...
Oude commentaren op Tenach (1) - Peter van 't Riet - 2014
Zijn Nieuwe Testament en andere boeken te beschouwen als oude commentaren op Tenach? - Vraag : Het Nieuwe Testament mag je op de eerste plaats beschouwen als een commentaar (in positieve zin) op Tenach (Oude Testament). Zijn er nog oudere commentaren op Tenach? En is de mondelinge Tora van de rabbijnen ook te beschouwen als... Meer/More info...
Petrus in het vierde evangelie (1) - Peter van 't Riet - 2014
Vraag : In je boek Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus ga je uit van een polarisatie in het vierde evangelie tussen Petrus en de geliefde leerling. Als een van de aanwijzingen noem je dat Petrus niet door Jezus zelf wordt geroepen, maar... Meer/More info...
Lazarus (3) - Peter van 't Riet - 2014
Waarom zouden Johannes de apostel en Lazarus niet dezelfde persoon kunnen zijn? - Vraag : Het is duidelijk dat Lazarus doordat hij de naam Eleazar draagt (waarvan Lazarus een afkorting is), zoon van een priester is. Verschillende auteurs wijzen erop dat de schrijver van het vierde evangelie duidelijk uit een omgeving van... Meer/More info...
Jezus' verhouding tot de niet-joden (3) - Peter van 't Riet - 2014
In Lukas 6:17 komen de inwoners van Tyrus en Sidon alleen voor Jezus, toch niet om zich te verbinden met de zaak van Israël? - Vraag : Bij de aanvang van de veldrede in Lukas 6:17 is sprake van een grote menigte van volk, niet allen uit het gehele joodse land maar ook uit de heidense landstreken Tyrus en Sidon. In 'Lukas de Jood' (pag. 77) wijs je erop dat de zegen en... Meer/More info...
Lazarus (2) - Peter van 't Riet - 2014
Vraag : In je boek 'Het evangelie uit het Leerhuis van Lazarus' betoog je dat het vierde evangelie uit Lazarus' traditie stamt. Aangenomen dat dit waar is, is het dan toch niet bevreemdend dat Lazarus steeds wordt geanonimiseerd, maar juist in... Meer/More info...
Jezus' verhouding tot de niet-joden (2) - Peter van 't Riet - 2014
Kan een niet-jood Jezus alleen leren kennen via het jodendom of is het juist andersom? - Vraag : Op blz. 76 van Lukas de Jood stel  je dat de verhouding van Jezus tot de heidenen er een is die bestaat via bemiddeling door anderen. Zij hebben alleen maar iets van Jezus te verwachten als zij zich bekeren tot het erfgoed van... Meer/More info...
Jezus' verhouding tot de niet-joden (1) - Peter van 't Riet - 2014
Waarom vinden we in het Evangelie van Lukas nauwelijks vermeldingen over Jezus' betekenis voor de niet-joden? - Vraag : In Lukas de Jood (2009, pag. 74-75) schrijf je over Lukas 2:31-32 (Simeon in de tempel) dat dit de enige keer is dat in het Evangelie van Lukas gesproken wordt over de gevolgen die het leven van Jezus zal hebben buiten de grenzen van... Meer/More info...
Jezus en de mondelinge Tora (1) - Peter van 't Riet - 2014
Vraag : In Zonder Tora leest niemand wel stel je dat Jezus helemaal leefde volgens de mondelinge Torah. Dat is allerminst zeker. Je wijst in je boek wel op het pluralisme in het jodendom in de Nieuw-Testamentische tijd, maar toch lijkt het erop... Meer/More info...
Proloog van het Evangelie van Lukas (1) - Peter van 't Riet - 2014
Je legt deze proloog uit als vorm van midrasj, maar gaat het niet gewoon om een onderzoek naar de historische gebeurtenissen uit het leven van Jezus? - Vraag : Over de proloog van het Lukasevangelie (Lukas 1:1-4) schrijft je in Lukas de Jood (par. 5.1.c, pag. 72): "De woorden 'van het begin aan' betrekt men dan op het begin van het openbare optreden van Jezus. De term 'het woord' zou dan... Meer/More info...
Hemelvaart (1) - Peter van 't Riet - 2014
Gaat het slot van het Lukasevangelie nu wel of niet over de hemelvaart van Jezus? - Vraag : Op blz. 69 voetnoot b van je boek 'Lukas de Jood' (Folianti, 2009) schrijf je: "Van opneming in de hemel is overigens in het Lucasevangelie zelf geen sprake (zie Lukas 24:51)." Maar in Lukas 24:51 luidt de Nieuwe... Meer/More info...
Gebedsgenezing (1) - Peter van 't Riet - 2014
Als in het jodendom niet wordt gebeden om lichamelijke genezing, hoe rijm ik dat dan met bijbelse genezingsverhalen? - Vraag : In een interview zegt u dat men in het jodendom niet bidt voor lichamelijke genezing, maar meer voor psychisch c.q. geestelijk welbevinden. Hoe moet ik meerdere psalmen dan verstaan waarin wel om uitredding uit lichamelijk lijden wordt... Meer/More info...
Ziekenzalving (1) - Peter van 't Riet - 2014
Hoe verhoudt de ziekenzalving in Jakobus 5:14 zich tot de Tora? - Vraag : In Jakobus 5 wordt de indruk gewekt dat o.a. ziekenzalving genezing tot gevolg heeft. Maar over ziekenzalving heb ik niks terug kunnen vinden in Tenach. Hoe moeten we de tekst verstaan? Zou ziekenzalving niet achterwege moeten blijven als... Meer/More info...
De heiligheid van het Nieuwe Testament (1) - Peter van 't Riet - 2014
Hoe verhoudt de heiligheid van het Nieuwe Testament zich tot die van Tenach? - Vraag : Heeft het Nieuwe Testament voor jou dezelfde heiligheidswaarde als de geschriften van Tenach? Meer/More info...
Mijn Heer en mijn God (3) - Peter van 't Riet - 2013
Komt functionele identificatie van God met zijn representanten ook voor in de joodse mystiek van die tijd? - Vraag: In je vorige antwoord legde je uit dat het in Johannes 20:28-29 om een functionele gelijkheid gaat tussen God en een van zijn representanten in een mystieke context. Maar je voorbeelden ontleende je aan verhalen in Tenach die geen mystiek... Meer/More info...
Mijn Heer en mijn God (2) - Peter van 't Riet - 2013
Zijn er meer voorbeelden van identificatie van God met een van zijn representanten? - Vraag: Zijn er in de bijbels-joodse traditie/mystiek andere voorbeelden dan Johannes 20:28-29 waarin God geïdentificeerd wordt met een van zijn representanten? Meer/More info...
Mijn Heer en mijn God (1) - Peter van 't Riet - 2013
Hoe kunnen we Johannes 20:28-29 het beste lezen? - Vraag : Kun je aangeven wat jouw uitleg is van het gedeelte uit het vierde evangelie Johannes 20:28-29, in het bijzonder het gedeelte: "Mijn heer en mijn God" en Jezus antwoord daarop? Meer/More info...
Gelijkenissen (3) - Peter van 't Riet - 2013
In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan hadden de priester en de leviet hun tempeldienst erop zitten. Hoe verhoudt dat zich tot hun reinheidsplicht? - Vraag : Bij beantwoording van de vorige vraag over de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan, wordt voorbij gegaan aan het feit dat er duidelijk staat dat de priester en de Leviet van Jeruzalem naar Jericho neerdaalden. Het belangrijke werk was... Meer/More info...
Jezus en Barabbas (1) - Peter van 't Riet - 2013
Wat is de betekenis van Barabbas in de verhalen over Jezus' veroordeling? - Vraag : De evangelisten hebben alle vier het verhaal over Barabbas ('zoon van de vader'). Pilatus laat het volk (een groep Farizeeërs of Saduceeërs?) die hij te vriend wil houden, kiezen om of Barabbas vrij te laten of Jezus/Jesjoea.... Meer/More info...
Gelijkenissen (2) - Peter van 't Riet - 2013
Kan in de gelijkenis van de verloren zoon deze zoon symbool staan voor de kerk in de 2de eeuw? - Vraag : Onlangs mocht ik me bezig houden met de gelijkenis van de verloren zoon. Al peinzend bedacht ik dat die iets te maken moet hebben met de gemeente waarvoor Lukas schrijft. Zo kwam ik tot de gedachte dat de jongste zoon wel eens de (niet... Meer/More info...
Markusevangelie (1) - Peter van 't Riet - 2013
Valt het Markusevangelie net zoals Matteüs en Lukas ook te lezen als midrasj? - Vraag : In de boeken 'Lukas de Jood' en 'Lukas versus Matteüs' ga je vooral in op het midrasjkarakter van het Matteüs- en het Lukasevangelie. Een diepere uitwerking van Markus ontbreekt echter. Markus gaat minder ver dan Matheüs in... Meer/More info...
In Jezus' naam (1) - Peter van 't Riet - 2013
Kun je Jezus' uitdrukking 'in mijn naam' betrekken op de Naam van God? - Vraag : Kan je teksten waarin Jezus zegt: 'in mijn naam' (bijv. Johannes 16:23,24) behalve op de naam 'Jezus' ook invullen met 'DE NAAM, Ha-shem'? Of gaan we daarmee een stap te ver? Meer/More info...
Laat de doden hun doden begraven (1) - Peter van 't Riet - 2012
Hoe interpreteer jij Matteüs 8:21-22 en Lucas 9:59-60? - Vraag : Wat is de betekenis van Jezus' woorden "laat de doden hun doden begraven" in Matteüs 8:21-22 en Lucas 9:59-60? Het lijkt me te gaan om een uitdrukking die niet letterlijk is bedoeld. Ik heb wel eens ergens gelezen dat dit om... Meer/More info...
Gelijkenissen (1) - Peter van 't Riet - 2012
Waarom hielp in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan de priester niet? Werd hij soms levenslang onrein? - Vraag : In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan loopt de priester met een boog om het slachtoffer heen. Volgens Leviticus 21:1-3 mag een priester geen lijk aanraken, omdat hij daardoor onrein wordt en de tempeldienst voor hem dan is... Meer/More info...
'Ik ben'-woorden (2) - Peter van 't Riet - 2012
Hoe kun je Jezus' woorden 'Ik ben de opstanding en het leven' het beste uitleggen? - Vraag : De uitleg die je geeft van de 'ik ben'-uitspraken van Jezus (1) zijn toepasbaar op degene die ik in het Johannesevangelie heb gevonden. Wat ik mij nog wel afvraag is hoe je Jezus' levensvisie en levenswijze terugziet in Johannes 11:25... Meer/More info...
'Ik ben'-woorden (1) - Peter van 't Riet - 2012
Wat is de betekenis van Jezus' 'Ik ben'-woorden in het Johannesevangelie? - Vraag : Wat is in het licht van het toenmalige jodendom de betekenis van de "ik ben"-uitspraken (Grieks: "ego eimi") die Jezus volgens het Johannesevangelie heeft gedaan? Het betreft o.a. Johannes 6:35, 8:12, 11:25,... Meer/More info...
Gebedsverhoring (1) - Peter van 't Riet - 2012
Wat is de betekenis van Jezus' woorden in Johannes 14:13-14? Betekent dit dat we alles maar kunnen krijgen wat we hem ook vragen? - Vraag : Jezus' woorden in Johannes 14:13-14 lijken te suggereren dat wanneer we iets in de naam van Jesjoea vragen/bidden het ons wordt gegeven. Naar mijn persoonlijk inzicht is het ons niet toegestaan om tot Jesjoea te bidden, maar... Meer/More info...
Paulus en de Stoa (1) - Peter van 't Riet - 2012
Waar komen de Stoïsche elementen in de brieven van Paulus vandaan? - Vraag : Als ik naar de Stoïsche leer over natuur en rede, de deugden etc. kijk, komt het mij voor dat Paulus in zijn brieven hiervan veel heeft overgenomen c.q. heeft verbonden met zijn joodse opvattingen. Waar heeft hij dat vandaan gehaald?... Meer/More info...
Het lasteren van de heilige geest (2) - Peter van 't Riet - 2012
Hoe verhoudt bij het lasteren van de heilige geest 'eeuwige onvergeeflijkheid' zich tot de bekering van de zondaar? - Vraag : Dank voor je antwoord bij "Lasteren van de heilige geest (1)" en waarin je ruimte laat voor de bekering van de lasteraar. Echter de toevoeging van Jezus dat deze overtreding in eeuwigheid niet vergeven wordt, is daarmee nog niet... Meer/More info...
Jezus' opvatting over voedselreinheid (1) - Peter van 't Riet - 2012
Gaat Jezus in Markus 7:19 in tegen de joodse spijswetten? - Vraag: De algemene gangbare christelijke opvatting is dat in Markus 7:1-23 Jezus de spijswetten afgeschaft zou hebben. Volgens mij is dit volledig onjuist. Ik heb me laten vertellen dat de zin "En Jezus reinigde alle spijzen"... Meer/More info...
Het lasteren van de heilige geest (1) - Peter van 't Riet - 2012
Wat betekent het lasteren van de heilige geest? - Vraag : De zonde of lastering tegen de Heilige Geest komt in zowel Mattheus, Marcus als Lucas voor. Nu is mijn vraag wat dit precies inhoudt en of er verwijzing is naar Tenach c.q. de Tora betreffende dit onderwerp. Ik merk dat sommige... Meer/More info...
Chronologie van Jezus' laatste dagen (4) - Peter van 't Riet - 2012
Is Jezus nu gekruisigd op de 14e of op de 15e van de maand nissan? - Vraag : In je boek: "Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus" zijn op pagina 293 alle gebeurtenisen rond 14 t/m 16 nissan in een tabel opgenomen. Dit overzicht laat de lezer een onderling verschil van één dag zien tussen... Meer/More info...
Zes stenen watervaten (1) - Peter van 't Riet - 2012
Wat is de betekenis van de zes stenen watervaten in Johannes 2:6? - Vraag : Waarom wordt er in het verhaal over de bruiloft in Kana (Johannes 2:1-11) over zes stenen watervaten gesproken. Staan in vuur gebakken vaten soms symbool voor reinheid? En mag er in reinigingsvaten wel wijn worden gedaan? Waarom... Meer/More info...
Chronologie van Jezus' laatste dagen (3) - Peter van 't Riet - 2011
Hoe kunnen de evangeliën vermelden dat het paaslam geslacht werd op de eerste dag van de ongezuurde broden? - Vraag : In de evangelieën lezen we dat het pascha (paaslam) geslacht moest worden op de eerste dag van de ongezuurde broden (Marc 14:12; Mat 26:17; Luc 22:7). Hoe kan op de 1e dag van chag hamatsot (het feest van de ongezuurde broden)... Meer/More info...
Hanengekraai (1) - Peter van 't Riet - 2011
Waren er in Jezus'tijd wel hanen in het land Israël? - Vraag : In een Engels commentaar op Markus van D.E. Nineham (Pelican serie) stond in een voetnoot dat er in de tijd van Jeshua geen hanen waren. Verder is er van Flavius Josephus een vermelding over een verbod op kippen/hanen bij de... Meer/More info...
De messianiteit van Jezus (1) - Peter van 't Riet - 2011
Was Jezus messias of alleen een voorbeeldfiguur? - Vraag : Als ik je boeken lees, dan komen er allerlei beelden van Jezus naar voren: hij was een leraar van de Thora, hij was een profeet, hij verkonidgde het Koninkrijk, hij was een Mozes-figuur, een Jozua-figuur etc. Mijn vraag is; hoe kijk... Meer/More info...
Geboorte van Jezus (3) - Peter van 't Riet - 2010
Wat betekent het dat Jozef geen gemeenschap met Maria had, nadat zij getrouwd waren? (Matteüs 1:25) - Vraag: Wat betekent in Matteüs 1:25 "en hij had geen gemeenschap met haar (letterlijk: kende haar niet) totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had". Zou je dit kunnen interpreteren als volgt, namelijk dat Jozef haar... Meer/More info...
Geboorte van Jezus (2) - Peter van 't Riet - 2010
Waarom wilde Jozef van Maria scheiden? (Matteüs 1:19) - Vraag: Waarom wilde Jozef van Maria scheiden? (Matteüs 1:19). Meer/More info...
Geboorte van Jezus (1) - Peter van 't Riet - 2010
Wat betekent 'Zwanger zijn uit de Heilige Geest'? - Vraag: Nu het christelijke kerstfeest bijna aanbreekt en je weer regelmatig de evangelieverhalen over de geboorte van Jezus hoort, is bij mij de vraag gerezen wat vanuit een joodse interpretatie de evangelieschrijvers bedoelen met:... Meer/More info...
Besnijdenis (3) - Peter van 't Riet - 2010
Hoe staat het Nieuwe Testament tegenover de besnijdenis? - Vraag : Hoe staat het Nieuwe Testament, gelezen vanuit een joodse visie, tegenover besnijdenis voor niet-joden? Meer/More info...
Paulus over Christus en de rots (1) - Peter van 't Riet - 2009
Waar komt Paulus' vergelijking van Christus met de rots in 1 Korinthiërs 10:4 vandaan? - Vraag: Hoe moet in 1 Korinthiërs 10:4 Paulus'vergelijking van Christus met de rots in Exodus 17 en Numeri 20 worden verstaan? Meer/More info...
Chronologie van Jezus' laatste dagen (2) - Peter van 't Riet
Hoe moet ik de drie nachten in Matteüs 12:40 rijmen met de gangbare indeling van de dagen tussen Jezus' kruisiging en zijn opstanding? - Vraag: In uw boek Christendom à la Jezus staat op pag. 62 een interessant schema over Pasen, maar ook bij dat schema loopt ik vast met name door de tekst in Matteüs 12:40 - "zo ook zal de zoon des mensen in het hart van de aarde... Meer/More info...
Chronologie van Jezus' laatste dagen (1) - Peter van 't Riet
Zijn de chronologische verschillen m.b.t. het avondmaal en de kruisiging tussen de synoptici en het vierde evangelie te verklaren m.b.v. de esseense zonnekalender? - Vraag: De verhalen in de evangeliën over het laatste avondmaal, de veroordeling, kruisiging en begrafenis van Jezus hebben in het vierde evangelie een andere datering dan bij Markus, Mattheüs en Lukas (de synoptische evangelisten). U... Meer/More info...
Doop (1) - Peter van 't Riet
Wat voor doop was de doop van Johannes de Doper en hoe moeten we die plaatsen? - Vraag: In Lukas 3 vers 3 lezen we dat Johannes de Doper doopte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Dit is mogelijk geen alledaags ritueel geweest, maar toch schijnen de mensen het te accepterren. Vanuit de literatuur weten we van de... Meer/More info...
Wonderbare spijziging (1) - Peter van 't Riet
Wat is uw uitleg van Markus 6:30-44 het verhaal over de eerste wonderbare spijziging? - Vraag: Binnenkort zullen we in een gespreksgroepje ons buigen over de "eerste wonderbare spijziging", tekst uit Markus 6:30-44. Uw benadering van de schriften boeit mij zeer en ik bezit enkele van uw boeken. Helaas komt bovengenoemde... Meer/More info...
Avondmaal/Eucharistie (1) - Peter van 't Riet
Werd de sjabbatsmaaltijd in Jezus' tijd door de joden algemeen gevierd? - Vraag: In beschouwingen van sommige bijbelgeleerden over de oorsprong van de eucharistie/het avondmaal speelt de wekelijkse sjabbatmaaltijd van de joden geen enkele rol. Zij vragen zich serieus af of er een voorschrift was om wekelijks de... Meer/More info...
Lam Gods (1) - Peter van 't Riet
Is het lam Gods (Joh. 1:29) een verwijzing naar het boek Openbaring? - Vraag: Vormt de aanduiding "lam Gods" (Joh. 1:29) niet een aanwijzing dat de auteur bekend was met (bronnen van) het boek "Openbaring"? Zijn de opstandingsverhalen niet een verwijzing naar het lam dat het "boek des... Meer/More info...
Lazarus (1) - Peter van 't Riet
Was Lazarus een voorafschaduwing van Jezus? - Vraag: In uw boek Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus beargumenteert u dat met de bruidegom uit het verhaal over de bruiloft in Kana (Joh. 2:1-11) Lazarus moet zijn bedoeld. Is er een verband tussen het verhaal van de bruiloft in Kana en... Meer/More info...
Grieks denken (1) - Peter van 't Riet
Is het vierde evangelie beïnvloed door het Griekse denken? - Vraag: Kun je stellen dat het abstracte taalgebruik van het vierde evangelie, het bijna ontbreken van gelijkenissen en het dualisme aanwijzingen vormen voor het sterker "doordrenkt" zijn door het Griekse denken? Meer/More info...
Anti-judaïsme in het vierde evangelie? (1) - Peter van 't Riet
Is het vierde evangelie anti-joods? - Vraag: Peter Tomson constateert in zijn boek Als dit uit de hemel is... (1997) dat het anti-joodse karakter van het vierde evangelie het gevolg is van tekstaanpassingen die na de breuk tussen kerk en synagoge zijn aangebracht. U beweert in Het... Meer/More info...
Joodse feesten in het vierde evangelie (1) - Peter van 't Riet
Welk joods feest wordt bedoeld in Johannes 5:1? - Vraag: In Johannes 5:1 wordt vermeld dat Jezus opging naar Jeruzalem ter gelegenheid van een joods feest, maar dit feest wordt niet met name genoemd. Elders in het vierde evangelie wordt dit wel gedaan (bijv. Johannes 2:13; 6:4; 10:22). Waarom... Meer/More info...
De andere discipel in het vierde evangelie (1) - Peter van 't Riet
Kan in de kring van de hogepriester bekend geweest zijn dat de - Vraag: In uw boek Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus over het vierde evangeliekomt komt de scène ter sprake waar 'de andere leerling' met Petrus het huis van de hogepriester binnengaat. Dan wordt tot tweemaal toe aan Petrus de vraag... Meer/More info...
Dood van Jezus (1) - Peter van 't Riet
Hoe ziet u de dood van Jezus in vergelijking met de dood van Balder in de Germaanse mythologie? - Vraag: De uiteenzetting over midrasjiem op uw website vind ik erg verhelderend. Bij mij roept het wel de vraag op hoe de dood van Jezus zich verhoudt tot de dood van Balder in de Germaanse mythologie. Hoe ziet u dat? Meer/More info...
Afgoden (1) - Peter van 't Riet
Wat is de betekenis van de afgod met de naam Romfa in Handelingen 7:43? - Vraag: Lezende in Handelingen 7:43 kwam ik de naam Romfa tegen. Ik begrijp dat dit een afgod is, maar mijn vraag is welke? Waarvoor werd deze aanbeden? En wat wordt er bedoeld met de ster? Meer/More info...
Joodse karakter van Handelingen (1) - Peter van 't Riet
Waarop baseert u de mening dat het Lukas in de Handelingen te doen was om de joden in de diaspora? - Vraag: In uw boek Lukas versus Matteüs (2005, p. 271) maakt u de opmerking dat het Lukas vooral te doen was om de joden in de diaspora. De traditioneel christelijke opvatting is dat het hem te doen was om de heidenen (de gojiem, de volken).... Meer/More info...
Hoofdbedekking (1) - Peter van 't Riet
Hoe verhoudt 1 Korinthiërs 11:2 e.v. zich tot het joodse gebruik van het keppeltje? - Vraag: Graag zou ik van u vernemen hoe het nu zit met het dragen van het keppeltje. In 1 Korinthiërs 11:4 en 7 staat, dat de man zijn hoofd niet mag bedekken! Hoe zit dat nu? Zelfs als je niet joods bent en je gaat naar de synagoge, word je... Meer/More info...
Messiasbelijdende joden (1) - Peter van 't Riet
Mag men de gemeenten in de Openbaring van Johannes 'Messiasbelijdende joodse gemeenten' noemen? - Vraag: In het tijdschrift van de Messiasbelijdende gemeente van Amsterdam (rabbijn Erwteman) stond in een artikelenserie over de 7 gemeenten in Openbaring: "aan de Messiasbelijdende joodse gemeente in Sardes". Ik heb hem gemaild en... Meer/More info...
This is the website of Peter van 't Riet