Jodendom

Hieronder vind je vragen en antwoorden over diverse aspecten van het jodendom.

Joodse graven (1) - Peter van 't Riet - 2023
Waar komt de gewoonte vandaan steentjes op joodse grafzerken te leggen? - Vraag : Toen het volk Israël de Jordaan overtrok, werd er een monument opgericht bestaande uit twaalf stenen, één steen voor elke stam (Jozua 3). Nu ken ik de gewoonte van Joodse mensen (en anderen) om bij bezoek aan een... Meer/More info...
Proselietendoop (1) - Peter van 't Riet - 2023
Vraag : Onlangs had ik een discussie met iemand die beweerde dat de proselietendoop voor heidenen die zich bekeerden en bij het volk Israël wilde horen, helemaal niet in de joodse boeken vermeld wordt. Kunt u mij zeggen of dat klopt en zo... Meer/More info...
Christendom en Jodendom (7) - Peter van 't Riet - 2023
Wat vind je van de verklaring van sommige rabbijnen dat het Christendom een geschenk van God aan de volken is? - Vraag : Onlangs gaven verschillende rabbijnen een verklaring uit, waarin zij het Christendom erkennen een geschenk van God aan de volken. Bij het scheiden van het Jodendom en het Christendom, wilde God in hun ogen een scheiding tussen partners... Meer/More info...
Gods bedoeling met de wereld (1) - Peter van 't Riet - 2023
Hoe verstaan Joden de bedoeling van God met de wereld? - Vraag : Hoe verstaan Joden in het algemeen de bedoeling van God met de wereld? Meer/More info...
Joodse symbolen voor niet-joden (1) - Peter van 't Riet - 2021
Is het voor niet-joden aan te raden om bij diverse gelegenheden een keppeltje te dragen? - Vraag : Is het vanuit joods perspectief aan te bevelen als ik, als niet-jood, in mijn huiselijke kring een kipa (keppeltje) opzet, als ik bijvoorbeeld de beracha (zegen) over het brood uitspreek of in de Tora lees. Mijn overweging om dit te... Meer/More info...
Onsterfelijkheid (1) - Peter van 't Riet - 2020
Hoe komt het Jodendom aan de gedachte van de onsterfelijkheid van de ziel? - Vraag : Ik heb begrepen dat de middeleeuws-joodse geleerde Maimonides in Alexandrië in Egypte heeft gewoond. Kan hij daar beïnvloed zijn geweest door het Hellenisme en zo het laatste geloofsartikel van zijn geloofsbelijdenis over de... Meer/More info...
Het bestaan van de ziel (1) - Peter van 't Riet - 2020
Bestaat de ziel al voor de geboorte? - Vraag : Is het zo dat men in het Jodendom gelooft dat de ziel van de mens al bestaat, voordat hij in het lichaam komt en na de dood blijft bestaan wachtend op de opstanding der doden? En zou je deze gedachte ook op Jezus kunnen toepassen, zodat... Meer/More info...
Joodse mystiek (2) - Peter van 't Riet - 2020
Wat is je mening over het boek 'God ervaren' van Friedrich Weinreb? - Vraag : Onlangs kreeg ik het boek ‘God ervaren’ van Friedrich Weinreb in handen. Met mijn zeer bescheiden kennis van het Hebreeuws vond ik de verschillende vertalingen van Weinreb toch wel erg speculatief. Het begint al met het... Meer/More info...
Ontstaan van het Jodendom (1) - Peter van 't Riet - 2020
Waar komt het Jodendom vandaan? - Vraag: Wat mij, al lezend in je boek over Paulus als kind van de Grieks-Romeinse wereld, steeds meer intrigeerde, was de vraag waar het jodendom vandaan komt. Of beter: wie heeft het bedacht? Wanneer zei iemand voor het eerst: ik ben een jood.... Meer/More info...
Inrichting synagoge (1) - Peter van 't Riet - 2019
Is 'kerkenraadskamer' een gangbaar begrip in een synagoge? - Vraag: We bezochten onlangs de prachtige synagoge in Enschede. Daar is sprake van een kerkenraadskamer. Dat woord bevreemdde ons op die plek. Is dat een gangbaar begrip in de synagoge? Meer/More info...
Besnijdenis (6) - Peter van 't Riet - 2018
Hoe staan seculiere joden in de discussie over een eventueel verbod op de besnijdenis? - Vraag : De laatste jaren verschijnen er regelmatig artikelen over de besnijdenis van joodse jongetjes. Voor en tegenstanders roeren zich en soms heel fel, ook nu weer nu IJsland de besnijdenis wil verbieden. Al enige tijd vraag ik me af, hoe... Meer/More info...
Besnijdenis (5) - Peter van 't Riet - 2018
Heeft de besnijdenis in het Jodendom alleen een religieuze betekenis? - Vraag : Heeft de besnijdenis voor joden alleen een religieuze betekenis of is het ook een teken om bij het volk Israël te horen? Meer/More info...
Voltooiing van de schepping (1) - Peter van 't Riet - 2018
Hoe moeten we ons een voltooide schepping voorstellen? - Vraag : Als het in het jodendom gaat om de tikoen olam, de verbetering of voltooiing van de schepping, hoe moeten we ons die dan voorstellen? Als een idyllische samenleving van alle schepselen in samenzijn met de Schepper? Meer/More info...
Engelen (1) - Peter van 't Riet - 2017
Waarom is het jodendom terughoudend als het over engelen gaat? - Vraag : Ik heb ergens gelezen dat Joden niet over engelen schrijven en praten. Waarom niet?  Meer/More info...
Messiasopvattingen (1) - Peter van 't Riet - 2017
Kan met de Messias zoon van Jozef en de Messias zoon van David dezelfde messias zijn bedoeld? - Vraag : In de Talmoed is er sprake van het concept Masjiach ben Joseef (de Messias de zoon van Jozef) en Masjiach ben Davied (de Messias de zoon van David). Is het vanuit het Jodendom bezien mogelijk dat dit dezelfde persoon zou zijn? Meer/More info...
Bronnen van het Jodendom (1) - Peter van 't Riet - 2017
Waar liggen de bronnen van het jodendom? - Vraag : Wat mij interesseert zijn de bronnen van het jodendom. We moeten toch aannemen dat ook het jodendom zoals alle eerdere godsdiensten niet uit het niets is ontstaan. Is daar literatuur over? Meer/More info...
Voordelen van het Jodendom (1) - Peter van 't Riet - 2017
Heeft het Jodendom voordelen boven andere religies? - Vraag : Wat zijn de voordelen van het Jodendom in vergelijking met andere religies? Meer/More info...
Zending (1) - Peter van 't Riet - 2017
Doet het Jodendom aan zending om anderen te bekeren? - Vraag : Doet het Jodendom aan zending om anderen te bekeren? Meer/More info...
Religieuze leiders (1) - Peter van 't Riet - 2017
Kan in het Jodendom de autoriteit van religieuze leiders worden tegen gegaan? - Vraag : Religieuze leiders hebben veel invloed op hun gelovigen en niet altijd in positieve zin. Kan in het Jodendom de autoriteit van religieuze leiders worden tegen gaan? Meer/More info...
Zelfstandig denken (1) - Peter van 't Riet - 2017
Is er ruimte in het Jodendom om zelf over de religie na te denken? - Vraag : Tegenwoordig horen we veel over religieuze autoriteiten die hun aanhangers bepaalde geloofsovertuigingen proberen op te dringen. Is er ruimte in het Jodendom om zelf over de religie na te denken? Is er ruimte voor twijfel en/of de kans om... Meer/More info...
Derde tempel (3) - Peter van 't Riet - 2016
Zijn er in Tenach aanwijzingen voor een derde tempel en komt de offerdienst terug in de messiaanse tijd? - Vraag : Zijn er Tenachgedeelten of andere joodse bronnen, die wijzen op een mogelijke (derde) tempel in de messiaanse tijd? En in het verlengde daarvan, denk je dat de offerdienst dan zal terugkeren? Meer/More info...
Antisemitisme (7) - Peter van 't Riet - 2016
Als joden een gewoon volk zijn net zoals alle andere volken roepen ze dan het antisemitisme niet over zichzelf af? - Vraag : Als je vind dat het joodse volk een gewoon volk is net zoals bijv. Chinezen of welk volk dan ook, moet je dan niet concluderen dat de Joden het antisemitisme over zich zelf af roepen? Meer/More info...
Antisemitisme (6) - Peter van 't Riet - 2016
Is er een parallel tussen het antisemitisme in de vorige eeuw en anti-islamisme nu? - Vraag : Omdat ik mij zorgen maak over de ontwikkeling van onze Europese samenlevingen ten aanzien van de islam, vraag ik mij af of er parallellen zijn met het antisemitisme in de jaren '30 en '40 van de vorige eeuw. Als de extremistische... Meer/More info...
Antisemitisme (5) - Peter van 't Riet - 2016
Wat vind je van Toynbee's opvatting over de opstelling van de joden in 1948? - Vraag : De grote Britse historicus Arnold Toynbee was van mening dat de Joden weinig van de Tweede Wereldoorlog hadden geleerd en dat ze zich in 1948 opstelden vergelijkbaar aan de nazi's. Wat vind je van zo'n opvatting? Meer/More info...
Derde tempel (2) - Peter van 't Riet - 2016
Welke argumenten zijn er dat Ezechiël 40-42 niet over de derde tempel zou gaan? - Vraag : In het orthodoxe jodendom worden de hoofdstukken 40-42 van het profetenboek Ezechiël in het algemeen opgevat als wijzend op de derde tempel. Maimonides had deze interpretatie bijvoorbeeld ook. Bij Derde tempel (1) gaf je aan dat de... Meer/More info...
Derde tempel (1) - Peter van 't Riet - 2016
Waarom is het jodendom zo gereserveerd bij het nastreven van de herbouw van de derde tempel? - Vraag : Bij Chanoeka (1) (3e alinea) geeft je aan dat de rabbijnen altijd geprobeerd hebben het gebruik van geweld zo veel mogelijk af te zwakken. Denk je dat dit ook doorwerkt in de gereserveerdheid die er bij het merendeel van het (orthodoxe)... Meer/More info...
Antisemitisme (4) - Peter van 't Riet - 2016
Wat vind je van Toynbee's verklaring van het antisemitisme? - Vraag : Bij Antisemitisme (3) betoog je dat we de oorzaken van antisemitisme niet in het Jodendom, maar in de niet-joodse wereld moeten zoeken. De historicus Toynbee dacht daar anders over en liet er geen onduidelijk over bestaan waarin de... Meer/More info...
Chanoeka (1) - Peter van 't Riet - 2015
Wat heeft de Profetenlezing Zecharja/Zacharia 2:14-4:7 op Chanoeka inhoudelijk met dat feest te maken? - Vraag : Bij mijn voorbereiding op Chanoeka las ik de haftarah (Profetenlezing) Zecharja 2:14 - 4:7. Hoe zou jij deze tekst in grote lijnen uitleggen? En welke verbinding bestaat er met Chanoeka? Meer/More info...
Antisemitisme (3) - Peter van 't Riet - 2015
Wat bedoel je met de oorzaak voor antisemitisme zoeken in de omringende cultuur? - Vraag : Bij antisemitisme (2) eindig je met de opmerking dat het beter is de oorzaken van het antisemitisme niet in het jodendom te zoeken, maar in de niet-joodse omgeving en in de niet-joodse cultuur. Kun je aangeven hoe je dat bedoelt? Meer/More info...
Predestinatie (1) - Peter van 't Riet - 2015
Is het geen materiële predestinatie als de Talmoed stelt dat al voor de conceptie vast staat of een kind arm of rijk zal zijn? - Vraag : Ik lees in het 'Judaica Bulletin' van oktober 2015 een zinsnede van rabbijn Evers: 'Met het oog op materieel succes stelt de Talmoed: Voor de conceptie van een kind ligt het reeds vast of het kind arm of rijk zal zijn'. Zijn we daarmee... Meer/More info...
Antisemitisme (2) - Peter van 't Riet - 2015
Kan antisemitisme verklaard worden uit het feit dat het voor niet-joden onmogelijk is jood te worden? - Vraag : Bij Antisemitisme (1) zeg je dat het antisemitisme voortkomt uit het feit dat het jodendom op allerlei terreinen sterk afwijkt van andere godsdiensten en culturen. Maar ook andere religies vinden dat van zichzelf. Kan het ook zijn dat... Meer/More info...
Heilige geest (1) - Peter van 't Riet - 2015
Geloven joden in de heilige geest? - Vraag : Geloven joden ook in de Heilige Geest, de Roeach HaKodesj? Meer/More info...
Lijden (1) - Peter van 't Riet - 2015
Hoe ziet men in het jodendom het lijden in de wereld? - Vraag : Welke perspectieven biedt volgens jou het jodendom bij het omgaan met het (onrechtvaardige) lijden in deze wereld? Meer/More info...
Antisemitisme (1) - Peter van 't Riet - 2015
Wat is de achtergrond van het antisemitisme? Waar komt het vandaan? - Vraag : Iets wat mij de laatste tijd veel bezig houdt, is de vraag hoe het toch komt dat er antisemitisme in de wereld is. Ik probeer er van alles over te lezen, maar dat valt nog niet mee om daar iets over te vinden. Mijn vraag gaat dus niet... Meer/More info...
Opstanding uit de doden (1) - Peter van 't Riet - 2015
Wat zit er achter het verschil in opvatting over de opstanding uit de doden tussen Sadduceeën en Farizeeën in de tijd van Jezus? - Vraag : Er was in de tijd van Jezus een verschil van opvatting tussen de Sadduceeën en Farizeeën over de opstanding uit de doden. De eersten geloofden daar niet in, de laatsten wel. De Sadduceeën leefden als elite in welstand en... Meer/More info...
Joodse mystiek (1) - Peter van 't Riet - 2015
Heeft God in de joodse mystiek een mannelijke en een vrouwelijke kant? - Vraag : De IKON herhaalde enkele maanden geleden een uitzending van de rubriek “Het vermoeden” naar aanleiding van het overlijden van  mevrouw Aleid Schilder. Daarin kwam een oeroud Joods scheppingsverhaal aan de orde, waarin... Meer/More info...
Joodse gebeden (5) - Peter van 't Riet - 2014
Vrome joodse mannen danken God 's morgens dat zij niet als vrouw zijn geschapen. Getuigt dat niet van minachting voor de vrouw? - Vraag : In de NRC van afgelopen zaterdag 22/11/2014 stond in een artikel met de kop “De grimmige slag om Jeruzalem” een opmerking die ik niet kan rijmen met mijn beeld van het jodendom, te weten “De mannen danken God elke... Meer/More info...
Religieuze voorschriften (1) - Peter van 't Riet - 2014
Er wordt gezegd dat joden 613 wetten hebben. Wat houdt dat in? - Vraag : In de NRC  van afgelopen zaterdag 22/11/2014 stond in een artikel met de kop “De grimmige slag om Jeruzalem” een opmerking die raadselachtig op mij overkwam, te weten “De ultraorthodoxen volgen de meest... Meer/More info...
Oorsprong van het kwaad (2) - Peter van 't Riet - 2014
Als het kwaad al tot de schepping behoorde, wat is dan de betekenis van de zondeval? - Vraag : Met interesse heb ik uw brochure over “Joodse Scheppingsverhalen“ gelezen. Op blz. 19 heeft u het over de schepping van het kwaad en dat het jodendom geen zondeval kent, omdat de potentie om het kwade te doen vanaf het eerste... Meer/More info...
Joodse gebeden (4) - Peter van 't Riet - 2014
Hoe gaat men in het jodendom ermee om als gebed om sjaloom niet wordt verhoord? - Vraag : Ik vraag me af of een gelovige jood - biddend om sjaloom en de intentie hebbend de kern van Tora na te leven - hoopt op de vervulling van die sjaloom. Hoe gaat zij/hij er dan mee om wanneer dit niet gebeurt? Wat is de rol van de Tora... Meer/More info...
Gebedsgenezing (4) - Peter van 't Riet - 2014
Hoe moet de bede om volledig herstel voor een zieke worden gezien als God niet rechtstreeks geneest? - Vraag : Ik heb met interesse jouw reacties gelezen op de diverse vragen die er gesteld zijn in het kader van Gebedsgenezing (1), (2) en (3) in het jodendom. Mijn vraag is hoe je dan het traditionele gebed voor de zieken (mi-sjèbeerach)... Meer/More info...
Oorsprong van het kwaad (1) - Peter van 't Riet - 2014
Hoe ziet men in het jodendom Gods aandeel in ellende en verdriet? - Vraag : Hoe ervaart men in het jodendom ellende en verdriet? En hoe ziet men het aandeel van de Eeuwige daarin? Meer/More info...
Oorsprong van het goede (1) - Peter van 't Riet - 2014
Als iemand het goede doet, wat is dan Gods aandeel daarin? - Vraag : Er wordt veel van de mens gevraagd in de Tora. Ervan uitgaande dat iemand zo goed mogelijk de Tora naleeft, wat is dan het aandeel van de Eeuwige en hoe ervaart iemand dat? Meer/More info...
Verzoening in het jodendom (1) - Peter van 't Riet - 2014
In je werk beschrijf je verschillende stadia in het verzoeningsproces. Hoe werkt dat in de praktijk? - Vraag : In je brochure over de offerdienst (Folianti-reeks 34) worden bij het onderwerp ‘Verzoening’ de psychologische stadia genoemd die in dat proces doorlopen worden. Nu zal niet ieder mens de begaafdheid of het invoelend... Meer/More info...
Gebedsgenezing (3) - Peter van 't Riet - 2014
Waarop is in het joodse gebed de hoop op genezing gebaseerd? - Vraag : In Gebedsgenezing (1) schrijf je: "Ook in de ergste gevallen kan er altijd hoop op genezing blijven." Waarop is die hoop dan gebaseerd? Op een natuurlijke genezing? En niet op een goddelijke ingreep? Meer/More info...
Gebedsgenezing (2) - Peter van 't Riet - 2014
Je stelt dat het jodendom geen genezing door rechtstreekse ingreep van God kent. Hoe zit dat dan met de genezing van Naäman door onderdompeling in de Jordaan? Was dat dan geen ingreep van God? - Vraag : Je stelt in Gebedsgenezing (1) dat het jodendom geen genezing door rechtstreekse ingreep van God kent. Maar hoe zit dat dan met de genezing van Naäman in 2 Koningen 5? Naäman deed uiteindelijk wat Elisa hem had opgedragen en... Meer/More info...
Gebedsgenezing (1) - Peter van 't Riet - 2014
Als in het jodendom niet wordt gebeden om lichamelijke genezing, hoe rijm ik dat dan met bijbelse genezingsverhalen? - Vraag : In een interview zegt u dat men in het jodendom niet bidt voor lichamelijke genezing, maar meer voor psychisch c.q. geestelijk welbevinden. Hoe moet ik meerdere psalmen dan verstaan waarin wel om uitredding uit lichamelijk lijden wordt... Meer/More info...
Bestaat God of is Hij een creatie van de menselijke geest? - Peter van 't Riet - 2014
Wat valt daar wetenschappelijk over te zeggen? En wat vanuit de bijbels-joodse traditie? - Vraag : Bestaat God of is Hij een creatie van de menselijke geest? Meer/More info...
Tora voor niet-joden (1) - Peter van 't Riet - 2012
Mogen niet-joden Tora lernen en Toravoorschriften opvolgen? - Vraag : Ik heb meerdere malen van je gelezen dat het niet-joden toegestaan is om Toravoorschriften op te volgen, maar dat zij dit niet per se hoeven doen. Kun je mij vertellen of dit standpunt op joodse bronnen berust en zo ja, op welke? Meer/More info...
Joodse gebeden (3) - Peter van 't Riet - 2012
Hoe kijkt het jodendom aan tegen gebedsverhoring? - Vraag : Hoe kijkt het jodendom aan tegen gebedsverhoring? Hoe ervaart men het als er verhoring is? Ik bedoel daarmee: hoe ervaart men dan dat God dit antwoord geeft? Of is een antwoord via andere mensen bepalend? Meer/More info...
Zonde en zondaar (1) - Peter van 't Riet - 2012
Kijkt het jodendom anders aan tegen 'zonde' en 'zondaar' dan het christendom? - Vraag : In een lezing van je die ik bijwoonde, maakte je het onderscheid tussen 'zonde' in het jodendom en in het christendom. In het jodendom zou het vooral om daden van mensen gaan, in het christendom vooral om de mens als zondaar, de "aard... Meer/More info...
Joodse gebeden (2) - Peter van 't Riet - 2010
Binnengaan van de synagoge - Vraag: Hoe gaan de joden de synagoge binnen? Ik heb weleens begrepen dat dit biddend of zingend gebeurt, en met gesloten ogen. Klopt dit? Zo ja, op basis waarvan? Ligt er een Bijbelse onderbouwing aan ten grondslag? Meer/More info...
Besnijdenis (2) - Peter van 't Riet - 2010
Heeft de besnijdenis zin voor niet-joodse kinderen? - Vraag: Heeft het zin dat niet-joodse ouders hun pasgeboren zoon besnijden teneinde een latere toegang tot het jodendom voor hem te vergemakkelijken? Meer/More info...
Overgang tot het jodendom (2) - Peter van 't Riet - 2009
Is er verschil in acceptatieprocedures tussen joodse gemeenschappen? - Vraag: Is er verschil in acceptatieprocedures tussen joodse gemeenschappen en hun rabbijnen? Meer/More info...
Joodse registratie (1) - Peter van 't Riet - 2009
Bestaat er zoiets als een joods kerkregister? - Vraag: Bestaat er zoiets als een joods kerkregister waarvan de gegevens mee verhuizen naar de joodse gemeente van de nieuwe woonplaats? Meer/More info...
Overgang tot het jodendom (1) - Peter van 't Riet - 2009
Welke informatie is relevant voor rabbijnen om als jood te worden aangenomen? - Vraag: Ik vermoed dat ik van joodse afkomst ben d.w.z. van moeders zijde. Welke informatie is in mijn geval relevant voor rabbijnen bij het verzoek om aangenomen te worden? En wordt die informatie nagetrokken via officiële instanties? Meer/More info...
Leven na de dood (1) - Peter van 't Riet - 2008
Hoe denkt het jodendom over het leven na de dood? - Vraag: De laatste tijd denk ik na over het thema: Waar zijn onze doden. Vanuit een algemeen christelijk standpunt wordt al gauw geconcludeerd: In de hemel! Hoe langer ik hier over nadenk hoe zwakker wordt deze gedachte. De psalmen spreken veel... Meer/More info...
Synagogediensten (2) - Peter van 't Riet - 2007
Kan men zomaar een bezoek brengen aan een synagogedienst? - Vraag: Kan men zomaar een bezoek brengen aan een synagogedienst? Meer/More info...
Synagogediensten (1) - Peter van 't Riet - 2006
Kunnen niet-joden synagogediensten bezoeken? - Vraag: Is het bijwonen van een sjabbatdienst door niet-joden een ontheiliging van de dienst? Meer/More info...
Joodse gebeden (1) - Peter van 't Riet - 2004
Kunnen niet-joden joodse gebeden gebruiken? - Vraag: Is gebed een noodzakelijke voorwaarde om als niet-jood in de geest van het jodendom religieus te kunnen leven? Meer/More info...
Joodse onderwijs (1) - Peter van 't Riet - 2004
Kunnen niet joodse kinderen joods onderwijs volgen? - Vraag: Kunnen niet-joodse kinderen deelnemen aan de joodse les van een joodse gemeente? Meer/More info...
Wie is jood? (1) - Peter van 't Riet - 2004
Is het noodzakelijk iets aan het jodendom te doen om jood te zijn? - Vraag: Wie is jood, iemand die het van geboorte is, ook als hij/zij "er niets aan doet", of hij/zij die niet als jood is geboren, maar zich joods voelt en joods probeert te leven? Meer/More info...
Besnijdenis (1) - Peter van 't Riet - 2003
Is de besnijdenis een medische of een religieuze ingreep? - Vraag: Is de besnijdenis een medische zaak met een religieus aspect, of is het een religieuze zaak met een medisch aspect? Meer/More info...
This is the website of Peter van 't Riet